Предстоят ни интересни астрономически явления

Предстоят ни интересни астрономически явления

Частични лунни затъмнения, супер луни, приближаване на Юпитер и Сатурн и пълно слънчево затъмнение ще може да се наблюдават през 2020 г.

Д-р Никола Пет­ров, дирек­тор на Национална аст­рономическа обсер­ватория „Рожен”

- Д-р Пет­ров, 2020 г. започна с метеор­ния поток „Квад­ран­тиди“, пред­с­тоят ли и други интересни аст­рономически явления през годината?

-  Тази година ще има наис­тина няколко интересни аст­рономически явления, като аз ще раз­кажа за тези, които мен ме въл­нуват. Още на 10 януари ще има едно час­тично лунно затъм­нение. Това е пър­вото лунно затъм­нение от четири, които ще се наб­людават тази година. Те няма да са пълни и луната няма да попадне изцяло в сян­ката на Земята, а в полусян­ката й и това не ги прави чак тол­кова впечат­ляващи. На прак­тика наб­людавайки ги почти няма да забележим, че Луната е попад­нала в полусян­ката на Земята. Луната леко ще намали своята свет­лина, но за хората, които не се занимават професионално с такива наб­людения дори няма да могат да го забележат. Все пак за Бъл­гария то започва в 19.07 часа на 10 януари и завър­шва в 23 часа. Лунно затъм­нение в полусян­ката на Земята ще може да се наб­людава и на 5 юни. А на 5 юли и на 30 ноем­ври тези лунни затъм­нения няма да могат да бъдат наб­людавани от Бъл­гария. Тази година още в пър­вите месеци от фев­руари до май ще има супер луни. По време на пъл­нолуние, луната ще ни изг­лежда някак по-голяма като раз­мери. Пър­вата такава супер луна ще бъде на 9 фев­руари. Луната се върти около земята по еклек­тична орбита и има моменти, в които в ней­ното най-близко със­тояние до нашата планета Земя е във фаза пъл­нолуние и тогава се нарича супер луна. А визуално изг­лежда по-ярка и малко по-голяма като видим диаметър. Ще има четири такива супер луни.

- Това ли са най-впечатляващите явления, които пред­с­тоят?

- На 18 фев­руари Луната и Марс ще бъдат много близо една до друга, но може би по отношение на раз­п­ределението видимо върху небето на планетите за мен лично най-впечатляващо е това, когато се приб­лижат планетите Юпитер и Сатурн. Най-голямото приб­лижаване на тези две планети ще бъде 14 и 20 юли, но на 21 декем­ври ще има едно много впечат­ляващо приб­лижаване на тези две планети, защото видимо наб­людавайки ги ние от Земята на небето те ще бъдат тол­кова близо, че почти ще се докос­ват визуално. Такова приб­лижаване видимо на тези две планети за пос­ледно се е случ­вало през 1623 година. Под­к­репям една такава идея като се говори за Вит­леем­с­ката звезда. Някои изс­ледователи смятат, че именно това се е случило и преди около 2000 години, когато хората са видели ярка звезда при раж­дането на Хрис­тос на небето. Най-вероятно една от тези идеи, свър­зани с тази ярка звезда, е сливането визуално на тези две планети Юпитер и Сатурн. Това се случва изк­лючително рядко, на няколко хиляди години и то не може да се наб­людава от цялата повър­х­ност на Земята, а само от един много тесен коридор с ширина не повече от 5060 км и дъл­жина от порядъка на 500 км. Една от идеите, научно под­к­репена, какво всъщ­ност и дали изобщо са виж­дали хората светеща звезда преди 2000 години на небето, може би е такова съединяване на двете планети върху небос­вода. Този път няма наис­тина да се препок­рият двете планети, но ще бъдат наис­тина много близо една до друга и ще бъде впечат­ляващо.

- Ще учас­т­вате ли с екип от НАО „Рожен“ отново в екс­педиция за наб­людение на таз­годиш­ното слън­чево затъм­нение, както се случи миналата година?

- За мен лично най-очакваното нещо е въз­мож­ността ако успеем отново да отидем наша група за наб­людение на едно пълно слън­чево затъм­нение, което ще бъде на 14 декем­ври. Изб­рали сме нашето място за наб­людение от територията на Аржен­тина. Дано да успеем да организираме нашата екс­педиция и ако имаме къс­мет да имаме безоб­лачно небе, така както беше и при наб­людението през 2019 г., в личен аспект това за мен ще бъде най-доброто и очак­вано явление през тази година. Това са явления, които всеки един от нас би могъл да ги наб­людава.. В областта на науката като говорим за сериоз­ните аст­рономически изс­лед­вания и наб­людения, със сигур­ност пос­лед­ните години има една сериозна динамика в раз­витието на нови инс­т­рументи на наб­людения, нови кос­мически апарати, очак­вания свър­зани с това, какво ще се нап­рави с идеи за нови кацания на Луната. Дали и кога ще имаме нови телес­копи от ново поколение, които очак­ваме да бъдат пус­нати. Говоря общо за други дър­жави, но Бъл­гария учас­тва в този процес. Ние също сме членове на Меж­дународ­ния аст­рономически съюз, ние също имаме своя принос в тези изс­лед­вания и не можем да раз­деляме винаги изс­лед­ванията за една или друга дър­жава независимо от това колко тя е икономически силна. Необ­ходими са много често и отделни лич­ности, които да имат своите правилни идеи. Така че това, което очак­ваме като динамика в раз­витие и изс­лед­ване на аст­рономията – да и ние сме включени в това и заради това се въл­нуваме всички ние за тези нови изс­лед­вания в областта на аст­рономията.

Интер­вюто е на Радио „Фокус” – Смолян

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)