Социолог: Злоупотребата със СРС-та вече не прави впечатление, обществото се съмнява в мотивите

Когато инс­титуцията с един от най-ниските рей­тинги в дър­жавата напада инс­титуцията с най-висок рей­тинг – няма как да спечели, да се легитимира и да повиши доверието към нея.

Това заяви социологът Юрий Асланов, който комен­тира темата пред бТВ.

Асланов обясни, че отдавна по медиите не са показ­вани специални разуз­навателни сред­с­тва, с които обаче общес­т­вото има опит. Пър­воначално злоупот­ребата с инфор­мация правеше неот­разимо впечат­ление на общес­т­вото, но в един момент хората спряха да реагират и да изразяват съм­нение в мотивите за изпол­з­ването им, допълни социологът.

По думите му се пос­тавят два въп­роса относно казуса: Първо – бил е под­б­ран „денят на президента“, в който се прави годишен отчет. Второ – след като прокуратурата е раз­полагала с данни от раз­говор с учас­тие на дър­жав­ния глава, по казуса трябва да се произ­несат специалисти, които да отговорят дали дейс­т­вията на дър­жав­ното обвинение са прес­тъп­ление.

Появиха се и мнения от страна на юристи, че наб­людаващия прокурор, давайки раз­решение за огласяване на тази инфор­мация, е извър­шил прес­тъп­ление по смисъла на Наказател­ния кодекс“, допълни екс­пер­тът.

По думите му раз­с­лед­ването на прокуратурата е за период, в който Румен Радев не е президент и не е женен за съп­ругата си. Също така смята, че ако продължи сагата, доверието в президента ще се покачи.