Основен приоритет на БСП е борбата срещу спекулата и монополите

Основен приоритет на БСП е борбата срещу спекулата и монополите

Явно т.нар. „партии на промяната” не ги интересува, че българските пенсионери живеят с най-ниските пенсии в Европа

Проф. Минчо Хрис­тов, политолог, кан­дидат за депутат от „БСП за Бъл­гария”

- Приоритетите в предиз­бор­ната плат­форма на коалиция „БСП за Бъл­гария“ са здравеопаз­ване, образование, социална политика и икономика. Кои са акцен­тите от икономичес­ката и социална прог­рама на „БСП за Бъл­гария“? Какво включ­ват мер­ките за догон­ващ икономически рас­теж, намаляване на данъч­ната тежест върху сред­ната класа и помощ за туризма?

- Знаете ли, аз ще се опитам да опростя нещата, да са пораз­бираеми за вашите слушатели. Икономиката е тясно свър­зана с всички дей­ности на нашето общес­тво. Давам ви кон­к­ретен пример. Само преди два-три дни служеб­ното правител­с­тво раз­кри убийс­т­вени, ужасяващи бих казал факти за това, как са раз­давани милиарди, ако се сумират, на „свои“ фирми, без кон­курси. Ставаше дума за 8,5 милиарда, без търг, без кон­курс. И забележете – някои от тези пари са раз­дадени на фирми, без да имат дори строителни книжа, т.е. без да се знае колко точно би струвало това, което те трябва да правят. И това, което те трябва да правят, би тряб­вало да го правят след пет, шест или седем години. Нали се сещате, че тези пари, след като са усвоени, най-лесният начин е въп­рос­ните фирми да фалират и парите да бъдат отк­рад­нати. Пак каз­вам, става дума за 8,5 милиарда лева, раз­дадени без кон­курс, без търг, в раз­рез с всякакви законови норми на Бъл­гария. Ето това мисля, че е напълно дос­татъчно за дей­ността и на това, което е ставало досега в бъл­гар­с­ката икономика. Естес­т­вено, не може да говорим в никакъв случай за пазарна икономика. Може би може да се говори за мафиот­ска икономика. Това е точ­ната дума. Определени фирми, които са свър­зани с властта, могат да прибират огромен общес­т­вен ресурс, и то – пак каз­вам, едва ли тези фирми ще строят нещо. Просто тези пари са подарени. И за мен хората, които са го нап­равили, трябва да бъдат прес­лед­вани и да бъдат вкарани в зат­вора. Както каза минис­търът на финан­сите, става дума за пен­сиите за почти цяла година на бъл­гар­с­ките пен­сионери. Ако прибавим и краж­бите от ДДС… Аз на времето в 40-тото Народно съб­рание като независим депутат предуп­реж­давах моите колеги, че от ДДС се краде между 3 и 4 милиарда на година. Тогава ми се смееха и от ляво, и от дясно, че видите ли, аз преувеличавам. Сега обаче съв­сем нас­коро минис­търът на финан­сите съобщи тази цифра, че за три години са отписани от НАП 10 милиарда лева. Ако се спрат тези кражби, ще има пари и за бол­ниците, ще има пари и за пен­сии, ще има пари и за увеличаване на доходите на младите семейс­тва, и на зап­латите на всички, които работят в Бъл­гария. Т.е. пари има. Въп­росът е, че се краде по един безоб­разен начин и това може би е основ­ният проб­лем в бъл­гар­с­ката икономика – как да се спрат тези кражби.

- Проф. Хрис­тов, как ще спрете тези кражби, тъй като по време на кам­пания преди избори всички говорят, че ще ги спират, но в мига, в който дадена политическа сила влезе във властта, те се под­новяват, с тази раз­лика, че бенефициен­тите сменят имената си? Ама много често дори и това не става.

- Няма да е лесно, никой не казва, че е лесно. Но трябва да има истин­ска правораз­давателна сис­тема, която да може да въз­даде справед­ливост. Мисля, че справед­ливостта е големият дефицит в бъл­гар­с­кото общес­тво. Как може да стане това? Ами аз лично бих пред­ложил два кон­к­ретни начина. Единият – въвеж­дането на проверка за лоял­ност. Т.е. политици, магис­т­рати, висши магис­т­рати, висши дър­жавни чинов­ници да бъдат съб­лаз­нявани с под­купи от страна на служ­бите, но – забележете – и от страна на вас, жур­налис­тите. Ако някой се хване и той бъде записан със скрита камера, как взима някакви пари, съот­ветно да бъде осъден и вкаран в зат­вора, където според мен му е мяс­тото. Между другото, тоя механизъм дейс­тва в много дър­жави и от Европейс­кия съюз, и в САЩ. Вторият начин, който би могъл да се въведе, това е проверка на имущес­т­вото на всички висши политици. Дайте да нап­равим проверка какво имущес­тво имат, ама истин­ски, какво имущес­тво имат политиците. Защото сега, в момента в КПКОНПИ се дек­ларират едни смешни цифри. Аз си спом­ням, един наш колега беше дек­ларирал в „Банкя“ квад­рат­ния метър по 50 стотинки. Други дек­ларират коли, които примерно са за няколко стотин хиляди, дек­ларират ги за 20 000. И т.н. Дек­ларират жилища за по 1520 хиляди. Аз не знам, къде човек може да си купи такова жилище. А всъщ­ност жилищата им ако човек ги види с просто око струват повече от милион 2 или 3. Ето това е другият начин. Не е труден.

- Започ­нахме със справед­ливостта за икономиката, но все пак процесите в нея трябва и да се нап­рав­ляват. Какво пред­вижда „БСП за Бъл­гария“ – аз вече ви попитах. Какви мерки включ­вате за догон­ващ икономически рас­теж?

- На първо място, вие видяхте какво се случи в 45-тото Народно съб­рание, когато БСП пред­ложи да се увеличат пен­сиите – видяхте, че всички пар­ламен­тарни групи, без изк­лючение, под­к­репиха това разумно пред­ложение, увеличаването на пен­сиите. Когато обаче видяха, че БСП пред­ложи да бъде гласувано на второ четене и има реална опас­ност да мине това пред­ложение, тогава видяхте пар­тията на Слави Трифонов, пар­тията на Христо Иванов, част от пар­тията на Мая Манолова – видяхте, че дадоха заден ход и нап­равиха всичко въз­можно в лицето на Ива Митева, пред­седател­ката на пар­ламента, този закон дори да не бъде под­ложен на гласуване дали да бъде гласуван на второ четене, или не.

- А вие с какво си го обяс­нявате, че те нап­равиха така?

- Ами нап­равиха така, защото тези хора явно не ги интересува това, че бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят с най-ниските пен­сии в Европа, не в Европейс­кия съюз, защото се оказа, че пен­сиите в една Албания са по-високи от бъл­гар­с­ките. Тези хора не се интересуват, като че ли те нямат бащи и майки. Това за мен е пълно безоб­разие. Т.е. гласуваха закона на първо четене, кол­кото да кажат „Ние под­к­репяме“, но когато имаше реална въз­мож­ност той да се гласува и на второ четене, те го стопираха. А имайте пред­вид, че ако бъдат увеличени пен­сиите, те ще отидат в икономиката. Ето това е начинът за раз­витие на бъл­гар­с­ката икономика. Пен­сионерите не купуват пред­мети на лукса, те купуват храна, плащат си тока, плащат си водата. Друг е въп­росът, дали тези цени са справед­ливи – пар­ното. Между другото, основен приоритет на БСП е именно бор­бата срещу бъл­гар­с­ките монополи – говоря за ток, вода, парно, ако щете и зас­т­рахователи, и час­тни съдебни изпъл­нители, колек­тор­ски фирми. Това, което става в Бъл­гария към този момент, наис­тина минава всякакви граници и аз лично ще пред­ложа много сурови сан­к­ции за тези колек­тор­ски фирми и за тези, които си поз­воляват да крадат от смет­ките на хората. Давам ви кон­к­ретно пример с пар­ното. Оказва се, че софийска „Топ­лофикация“, но бъдете сигурни, че това е и във всички останали топ­лофикации в страната, софийска „Топ­лофикация“ е купила определено количес­тво газ, с което може да се произ­веде по физичес­ките закони определено количес­тво топ­лина. Оказва се обаче, че софийс­ката „Топ­лофикация“ е продала много повече топ­лина – почти два пъти, откол­кото може да бъде произ­ведена от този газ, който тя е закупила. Кажете ми вие, това какво е? За мен това си е чист грабеж и би тряб­вало наис­тина да се вкарат такива законодателни мерки… Между другото, аз се чудя защо 45-тото Народно съб­рание не освободи – това вие сами може да си отговорите – защо „Има такъв народ“ на Слави Трифонов, нап­ример, не пред­ложи и не прие да бъде освободено ръковод­с­т­вото на КЕВР, начело с Иван Иванов, небезиз­вес­т­ния Иван Иванов. Ето, въп­росът е риторичен. Такова пред­ложение имаше от БСП, раз­бира се, то беше смач­кано и в момента Иван Иванов е шеф на КЕВР.

- Допус­кате съв­мес­тна работа между „Има такъв народ“ и ГЕРБ – така ли?

- Ами то е очевадно. Виж­дате какво стана на пос­лед­ните избори в Благоев­г­рад. Виж­дате какво стана с пен­сиите на хората. Виж­дате какво стана – още един ключов епизод от 45-тото Народно съб­рание, – когато БСП пред­ложи да бъдат стопирани наз­наченията на ГЕРБ в пос­лед­ната минута в енер­гий­ните фирми, в бол­ниците и други дър­жавни пред­п­риятия. Тогава „Има такъв народ“, пар­тията или там движението на Мая Манолова, на Христо Иванов, тях­ната пар­тия „Да Бъл­гария“ – ами те го отх­вър­лиха. Дадоха въз­мож­ност на ГЕРБ да си наз­начат и да се барикадират в ключовите дър­жавни пред­п­риятия. Този, който движи икономиката, той всъщ­ност и управ­лява. Въп­роси, които може би хората сами трябва да си отговорят на тях, и в неделя, когато излязат да гласуват, просто да гласуват по съвест.

- Проф. Хрис­тов, при положение, че животът пос­къпва, как ще се реши проб­лемът с доходите?

- Затова БСП и ние от Движението на непар­тий­ните кан­дидати пос­тавяме въп­роса за доходите на първо място. Като се вър­нат тези пари, които се прахос­ват, които се крадат всъщ­ност – това е точ­ната дума – от раз­лични фирми, без тър­гове и без кон­курси, като се вземат парите от ДДС, краж­бите на ДДС3,5 милиарда на година, ето от там ще се вземат пари и ще отидат за увеличаването на доходите на хората. Пак ви каз­вам, всяка година бъл­гар­с­ката олигар­хия краде над 10 милиарда лева, доказани. Аз мисля, че ако се прибавят и недоказаните, нех­ванатите кражби, отива сигурно към 15 милиарда. Сами си отговорете, какво може да се нап­рави с 15 милиарда лева на година – и за пен­сии, и за увеличаване на зап­латите, и за образованието, и най-вече за бол­ниците. Затова аз мисля, че два са основ­ните приоритети – на доходите и бол­ниците, тъй като в момента ние сме свидетели на здравен геноцид. Този, който има пари, ще живее, този, който няма пари, ще умре. В голяма част от Бъл­гария нап­ример – не знам дали знаете, но там няма общес­т­вена Спешна помощ. Там има час­тна медицин­ска помощ. Т.е. ако имаш 150200 лева, за да закараш бол­ния до близ­ката бол­ница, той ще оживее. Ако нямаш тези пари, той ще умре. И такива случаи има дос­татъчно. Виж­дате, колко хората чакат да дойде линейка, как хората умират в линей­ките или умират между раз­лич­ните бол­ници, бол­ници, които отказ­ват да ги приемат, бол­ници, които ги пращат къде ли не. Ето това трябва да се промени. И аз мисля, че това са основ­ните проб­леми в Бъл­гария.

Интер­вюто е на Радио „Фокус”

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)