За посланиците и хората

За посланиците и хората

Нашият управляващ елит, простете за думата, е предоставил вземането на важните решения за бъдещето на страната на третостепенни чиновници от Брюксел и Вашингтон и на техните местни наместници

Нищо, ама абсолютно нищо изненад­ващо няма в наг­лата намеса на Тур­ция в бъл­гар­с­ката предиз­борна над­п­ревара. Пос­ланик Гьокче, който се появява в клипове на ДОСТ и минис­тър Мюезиноглу, който агитира нашите изсел­ници в Тур­ция да гласуват за ДОСТ, правят това, защото прек­расно знаят, че Бъл­гария няма да реагира. Или ако реагира, ще бъде така, все едно изобщо не е реагирала. Нашите управ­ници отдавна са се отказали от национал­ния суверенитет. За тях той е овех­тяла дрипа, която ги „срами пред света”, пречи на свет­лите им евроат­лан­тически щения, или по-директно казано, на стремежа им да се уредят на някоя синекурна брюк­сел­ска служба. Нашият управ­ляващ елит, прос­тете за думата, е предос­тавил вземането на важ­ните решения за бъдещето на страната на третос­тепенни чинов­ници от Брюк­сел и Вашин­г­тон и на тех­ните мес­тни намес­т­ници. Поведението на тур­с­кия

пос­ланик Гьокче, който на прак­тика съз­даде ДОСТ и под­к­репя творението си по всякакъв начин

, е напълно логично, като имаме пред­вид какво извър­ш­ват у нас пос­ланици на „най-демократичните” дър­жави напос­ледък. По време на протес­тър­с­ката бутафория от лятото на 2013 г. пос­ланикът на Фран­ция Филип Отие и гер­ман­с­кият му колега Матиас Хьоп­ф­нер отк­рито зас­танаха на страната на под­с­качащите по жъл­тите павета недоразумения. Тези двамата вър­шеха неща, които никой бъл­гарки пос­ланик във Фран­ция, Гер­мания или където и да било другаде не би си поз­волил да прави. Посоч­ваха кои са доб­рите и кои лошите и призоваваха целия народ да се солидаризира с банал­ните им оценки. Между другото, през пос­лед­ните години Бъл­гария определено не случва на френ­ски пос­ланици. Ксавие дьо Кабан, нас­лед­никът на Отие,

се беше вживял в ролята на кад­ровик и морален съд­ник на съдеб­ната ни сис­тема.

Току изс­качаше от някое телевизионно предаване и поч­ваше да каканиже ман­т­рата си за „гнилите ябълки” и други подобни глупотевини. Не че бъл­гар­с­ката съдебна сис­тема не се нуж­дае от кар­динални реформи, но е повече от сигурно, че ако тези реформи се вър­шат от такива като дьо Кабан и хранениците на „Америка за Бъл­гария”, тя съв­сем на нищо няма да зап­рилича. А Ерик Льобедел, нас­лед­никът на изп­ратения след Бъл­гария в Бур­кина Фасо френ­ски пос­ланик,

дирек­тно си ни нарече „мрън­каща периферия”, демон­с­т­рирайки нед­вус­мис­лено през­рител­ното отношение

на „велики” страни като Фран­ция към „дребни” дър­жави като Бъл­гария. Ако прибавим към всичко това и дейс­т­вията на обитателите на мисията на софийс­ката улица „Козяк”, ще видим, че наис­тина в делата на Сюлей­ман Гьокче няма нищо, което да излиза от нор­мата. Гос­подин тур­с­кият пос­ланик просто гледа как бъл­гар­с­ките управ­ляващи лижат чепиците на останалите пос­ланици и съв­сем естес­т­вено подава и своя крак.

Въп­реки дъл­гата под­маз­ваческа история на нашен­с­кия елит по отношение пред­с­тавителите на чужди дър­жави, продъл­жавам да се надявам, че може да има и друго отношение към нахал­ните амбасадори и тех­ните мес­тни клиен­тели. Иска ми се да има повече хора като колегата Алек­сан­дър Симов, който като водач на лис­тата на БСП в Кър­джали реагира остро заедно с мес­т­ното ръковод­с­тво на социалис­тите, когато бяха спипани тор­бич­ките на ДОСТ с храна, пред­наз­начени за купуване на гласове. Е,

сигурно киряк­с­теф­чов­ците никога няма ди изчез­нат.

Винаги ще има „автен­тични” пред­с­тавители на граж­дан­с­кото общес­тво, които ще ходят да ръкоп­ляс­кат пред някоя западна амбасада или ще се снимат, глуповато ухилени, със замес­т­ника на замес­т­ника на замес­т­ника на американ­с­кия пос­ланик, оценявайки това като върха на общес­т­вената си кариера. Само че, убеден съм, нор­мал­ните бъл­гари са повече. И е крайно време, елитът ни да бъде попъл­ван от тях, а не от хран­тут­ниците на евроат­лан­тичес­ките NGO-та.

Петър Вол­гин

a-specto.bg