Рицари на недалновидността

Рицари на недалновидността

И децата вече не вярват на упорито поддържаната от определени среди у нас лъжа, че Русия е заплаха за България и Европа

Проф. Орлин Загоров

На 13 сеп­тем­ври 2017 г. Народ­ното съб­рание обсъди док­лад на правител­с­т­вото на Бойко Борисов относно геополитичес­ките приоритети на Репуб­лика Бъл­гария през 2016 година. Пар­ламен­тар­ната зала приличаше на кар­тина след връх­литането на урагана Ирма. Всъщ­ност не ставаше въп­рос за приоритетите на национал­ната сигур­ност на Бъл­гария, а за без­г­ръб­начна покор­ност пред натиска на евроат­лан­тичес­ката геос­т­ратегическа док­т­рина, което ни се пред­с­тавя като „съюз­нически ангажименти“. В името на тези „ангажименти“, поемани от шепа лично заин­тересовани политици, пар­ламен­тът приема този док­лад без особени промени. Отново е пот­вър­дена основ­ното внушение в него, че Русия ни е враг. Така ни тлас­кат към мът­ните води на падението, умър­т­вявайки всякакво чув­с­тво за национално дос­тойн­с­тво. Дори не става дума само за това. Някак си вече сме свик­нали с лишени от всякаква дал­новид­ност. Става дума за нещо очевидно, но нег­лижирано от управ­ляващите. Зап­лаш­ват ни с Русия, че ще ни погълне, както се опитва да погълне Украйна. Елемен­тарно е да се заб­рави, че Русия е раз­полагала с много по-подходящи условия и ситуации, за да стори това, ако наис­тина е имала такова намерение. Доказател­с­тво за това е историчес­кият факт, че в продъл­жение на 28 години след Освобож­дението Русия е един­с­т­вената дър­жава, приз­нала бъл­гар­с­ката независимост и съз­дава въоръжените сили на нова Бъл­гария. Освен това вече и децата не вяр­ват на упорито под­дър­жаната от определени среди у нас лъжа, че Русия искала да превърне нашата страна в шес­т­най­сета репуб­лика на Съвет­с­кия съюз. Въп­реки това в споменатия годишен док­лад на Минис­тер­с­кия съвет пише: „Дейс­т­вията на Русия са източ­ник на регионална нес­табил­ност и зап­лаш­ват нашата основна цел за единна, свободна и мирна Европа“. (В: Труд, 14 сеп­тем­ври 2017, с.1). Това недал­новидно бръщолевене естес­т­вено ражда въп­роса: Кой всъщ­ност зап­лашва национал­ната сигур­ност на Бъл­гария? В пресата се появяват най-различни отговори на този законен въп­рос. Но единият от тях, според мен, съдържа най-точния отговор: „Не Русия, а днеш­ната власт в Бъл­гария е основ­ната зап­лаха за национал­ната сигур­ност“. „Независимите“ медии избяг­ват да комен­тират дори реак­цията на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Русия по повод на вече утвър­дения от пар­ламента док­лад на правител­с­т­вото, в който отново се съдържа внушението, че Русия е наш враг. Пред лицето на факта, че почти половината от депутатите се обявяват за русофили, гер­берите и тех­ните съзак­лят­ници успяват да прокарат своето. Сякаш страната ни е дадена на откуп на ГЕРБ. Всъщ­ност не са един и двама здравомис­лещи бъл­гари, които пос­тоянно предуп­реж­дават до къде води инер­цията по нак­лонената плос­кост на недал­новид­ността.

Когато Бойко Борисов от чуж­бина заявява това, което го е страх да нап­рави в очите на нацията, отново борави с фор­мал­ната логика. Той казва, че „И Тур­ция и Русия са ни приятели“. Вероятно има пред­вид, че Русия е приятел на Тур­ция, Бъл­гария също е приятел на Тур­ция, следователно Русия е приятел и на Бъл­гария. Но премъл­чава една малка под­роб­ност: за Раз­лика от Ердоган Путин и който да е ръководител на Русия никога и никъде не е претен­дирал, че Бъл­гария е тяхно историческо нас­лед­с­тво.

Напос­ледък много шум се вдига и около призива на Юнкер, пред­седател на ЕК, Бъл­гария и Румъния незабавно да влязат в Шен­ген, защото: „Европа трябва да диша с двата дроба — източ­ния и запад­ния, иначе ще се задуши …“ (Стан­дарт, 14 сеп­тем­ври 2017, с. 4). По-нататък той продъл­жава „Еврото да бъде въведено във всички страни в ЕС, дори и в по-бедните от Източна Европа“ (В: Сега, 14 сеп­тем­ври 2017, с. 1,7). Сега вече става ясно защо всички страни членки на ЕС, в т.ч. и най-бедната в лицето на Бъл­гария, трябва да бъдат вкарани в кошарата. На „свещения съюз“ са му нужни донори, за да не се задушава. За тази цел гос­подата от ЕС като пос­лушни изпъл­нители на всяка заповед, изп­ратена им от САЩ чрез неговата военно-стратегическа еманация НАТО, трябва да измис­лят „зап­лаха за сигур­ността“ на своите покорни слуги, за да не могат да протес­тират, както напос­ледък вече някои от тях вдигат глава на непод­чинение. Но бъл­гар­с­ките управ­ляващи не са от тях. Те са готови да жер­т­ват родината и нацията в името на чужди национални интереси и соб­с­т­вени привилегии. Дос­коро те се оплак­ваха, че гос­подарите им от Съюза все отлагат влизането на Бъл­гария в Еврозоната и Шен­ген. Сега извед­нъж същите гос­подари нас­тоятелно искат Бъл­гария да влезе в Еврозоната и Шен­ген. Нашите управ­ляващи дори нямат нуж­ната минимална досет­ливост, за да си задават въп­роса, който въл­нува здравомис­лещата Бъл­гария. И сега се гот­вят да док­лад­ват в началото на 2018 г. на своите гос­подари, когато се отк­рива Пред­седател­с­т­вото на Съюза в София, че Бъл­гария с въз­торг приема новината за влизане в Еврозоната и Шен­ген, в което вижда осъщес­т­вено едно от изкон­ните си въж­деления. Бих ги посъвет­вал да се вслушат в протес­тите на по-голямата част от бъл­гар­с­кия народ.

На 22 сеп­тем­ври, денят, който вече 109 се свър­зва с независимостта на нашата страна, обявена през 1908 г. и приз­ната от великите сили, отново изкара на повър­х­ността неиз­бис­т­рения пог­лед върху същ­ността на тази дата. Всенарод­ното отбеляз­ване на това събитие като никога бе заменено с двус­мис­лени раз­миш­ления на част от политичес­кия елит и приг­ласящата му пос­лушна интелиген­ция. Не малко жур­налисти се опит­ваха да изт­ръг­нат от устата им да отговорят на въп­роса, независима ли е страната ни днес? С много малко изк­лючение получаваха шикал­кавене, бяг­с­тво от истин­с­кия отговор. Някои от тази интелиген­ция на Девети сеп­тем­ври 2017 г. положиха много усилия да внушат на народа, че на тази дата през 1944 година Русия ни колонизирала, за да ни превърне в част от себе си. Същото била нап­равила Русия и през 1878 г., когато с нейна решаваща помощ Бъл­гария е освободена от пет­вековно осман­ско роб­с­тво. Даже имаше и такива, които не скриваха нос­тал­гията по тези под­роб­ски години, когато бъл­гарите живеели много по-добре, рад­вали се на широки права да раз­виват биз­нес, да получават образование и да се чув­с­т­ват много по-сигурно. Като говореха така, те навярно бяха заб­равили, че след две сед­мици бъл­гар­с­кият народ ще чес­тва деня на независимостта, обявена от Фер­динанд на 22 сеп­тем­ври 1908 г. Затова пък вес­т­ниците бяха пълни с обширни материали за това как „Фер­динанд хър­зулна Ватикана и нап­рави сина си правос­лавен“, като сменя вярата на прес­толонас­лед­ника Борис и как Русия под­к­репя това „предател­с­тво“ на царя, как католикът Фер­динанд ни помири с правос­лавна Русия“, как бутат пор­тата на Тър­ново, за да влезе каляс­ката на княза“. Почти не се споменава за осъщес­т­вения „нашият скъп идеал“. Други нас­тояваха, че „крайно време е да спрем да се дър­жим като чер­гари“, без да посочат за кого се отнася това определение– за днеш­ните ни управ­ници или за целокуп­ния бъл­гар­ски народ. Доминираше соломонов­с­ката мъд­рост, че „докол­кото никой не ни налага насил­с­т­вени ограничения, днес ние сме независими“ или се препов­таряше ман­т­рата „Независими, от които нищо не зависи“ (дос­татъчно е да раз­лис­тите два ежед­нев­ника: „Труд“ и „24 часа“ от 22 сеп­тем­ври 2017 г.).

Тази соломонов­ска ман­тра добре обс­лужва друга ман­тра, само че е на бъл­гар­с­кия премиер г-н Бойко Борисов, който обича да оправ­дава със „съюз­нически ангажименти“ своите пос­тъпки и решения, засягащи независимостта и суверенитета на Бъл­гария, когато става въп­рос за натиска на неговите благодетели от Брюк­сел страната ни да изпъл­нява всяка тяхна прищявка. В такива случаи неговите пос­лушни „екс­перти“ заб­равят да му напом­нят за поведението на друг премиер на друга съюз­ническа дър­жава, която се казва Унгария, който заявява: „ Ако една страна смята, че решение на ЕС засяга национал­ната й иден­тич­ност, тя трябва да се изп­рави“. Вес­т­ник „Земя“ от 20. 09. 2017, с. 8 допълва: „ Ето това бе отговорът на Вик­тор Орбан след решението на съда в Люк­сем­бург. А как реагират нашите политици знаем всички…“

Не е съв­сем прав вес­т­ник „Земя“. Кой нап­ример можеше да пред­положи, че в края на месец октом­ври т.г. от Босна-Херцеговина премиерът Бойко Борисов ще произ­несе соломоновата притча: „И Русия и Тур­ция ни са приятели“, след като един месец преди това правител­с­т­вото му отново пот­вър­ж­дава, че Русия зас­т­рашава нашата национална сигур­ност и суверенитет. Но това пот­вър­ж­дава и истината за генетич­ната зависимост на род­ната ни геополитика от прин­ципите на фор­мал­ната логика. Защото няма никакво друго обяс­нение, когато А е приятел на Б, В е приятел на А. Само, че в случая това урав­нение противоречи на очевид­ната реал­ност — когато Бъл­гария обявява Русия за враг на Бъл­гария и приятел на Тур­ция, как в същото време Русия да се превърне в приятел на Бъл­гария! Такъв парадокс може да същес­т­вува само в мозъците, останали на рав­нището на фор­мал­ната логика. А тя не помага на рицарите на недал­новид­ната геополитика.