САЩ е губещият от предизвиканата от Тръмп търговска война срещу Китай

САЩ е губещият от предизвиканата от Тръмп търговска война срещу Китай

Вашингтон хвърли през последните десетилетия трилиони във войни в различни части в света и в повечето случаи не спечелиха

През пос­лед­ните години въз­ходът на Китай  роди тър­гов­с­ката война на Тръмп срещу него с надеж­дата, че така той може да бъде спрян и вър­нат назад, а Америка да стане „отново велика“. Започна мул­типолярна битка за запаз­ване на американ­с­ката хегемония и спиране на тен­ден­цията Китай да заеме мяс­тото на САЩ като световна сила.  Тръмп пред­п­рие серия от мерки за намаляване на раз­ходите навън, оказ­ване натиск върху съюз­ниците си да поемат доп­йъл­нителни военни раз­ходи като купуват за тази цел американ­ско оръжие. Политиката на натиск към Бъл­гария за самолетите F16 в това отношение е част от отчаяните опити да се спрат загубите от тър­гов­с­ката война с Китай. Тръмп демон­с­т­ративно под­к­репи Брек­зит. Също така демон­с­т­ративно намали статута на пред­с­тавител­с­т­вото на ЕС в САЩ, пред­почитайки не единен съюз, а отделни дър­жави, на които много по-лесно може да наложи едни или други искания.

Цен­търът на неговите атаки в нарас­т­ващо несигур­ния, хаотичен и мул­типоляризиращ се свят обаче бе Китай. Заговори се за „студена“ и „хиб­ридна“ война между САЩ и Китай. Отношенията помежду им започ­наха да се изос­т­рят. Тръмп демон­с­т­рира стремеж към дег­лобализация, чрез която да спре огром­ните китайски вън­ш­ноикономически успехи във вид на гиган­т­ски тър­гов­ски излишъци в отношенията със САЩ и други страни. Стратегията на американ­ците бе да се зат­рудни китайс­кият износ и така да вкара в рецесия и да задържи раз­витието на китайс­ката икономика. Десетки автори започ­наха да прог­нозират въз­можна ли е и при какви условия реална война между двете страни. На този етап обаче

цен­търът на американ­с­ката атака бе облагането с мита на китайс­ките стоки и зат­руд­няването на китайски инвес­тиции

в чуж­бина, ускорената над­п­ревара в областта на новите тех­нологии на чет­вър­тата индус­т­риална революция и особено на изкус­т­вения интелект и роботиката.

Какви са резул­татите досега от започ­натата битка между комунис­тически Китай и тресящите се от бит­ката между протек­ционизма на Тръмп и неолиберал­ния глобализъм на демок­ратите САЩ?Управляваната от Китайс­ката комунис­тическа пар­тия най-голяма демог­раф­ски страна в света, с най-голям БВП по паритет на покупател­ната способ­ност в света, с най-високи тем­пове на раз­витие за тол­кова дълъг период сред всички дър­жави в света, извадила 800 милиона души от бед­ност за чет­върт век е печелив­шата в тази битка. Тези дни бяха пуб­ликувани данни за китайс­кия износ през изминалата година и се оказва, че независимо от американ­с­ките усилия тър­гов­с­кият излишък на Китай със САЩ през 2018 г., когато Тръмп започна своята тър­гов­ска война, е най-големият от 2006 г. насам.

Въп­реки всич­ките препят­с­т­вия, които се опита да му наложи Тръмп, тър­гов­с­кият излишък на азиат­с­кият гигант със САЩ е нарас­т­нал със 17 % до 323.32 милиарда – най-високият от 2006 г. насам. 

Доналд Тръмп започна тър­гов­с­ката война с Китай, за да намали огром­ния тър­гов­ски дефицит на САЩ

и вместо да го намали той нарасна. Износът на Китай за САЩ е нарас­нал с 11.3 % през 2018 г. в срав­нение с 2017 г. и е стиг­нал 478.4 милиарда долара, докато износът на САЩ за Китай е нарас­т­нал само с 0.7 %  до 155 милиарда долара.

Въп­реки нарас­т­ващата несигур­ност и промени в светов­ната икономика през 2018 г. Китай е пос­тиг­нал като цяло рекор­д­ният износ на стоки за 4.62 трилиона долара в раз­лични страни на света. Това е с 12.6 % повече в срав­нение с пред­ход­ната година, независимо от въл­ната от протек­ционизъм, мит­нически и други препят­с­т­вия, харак­теризиращи света като цяло.

Китай печели тър­гов­с­ката битка със САЩ. Затова американ­ците се мъчат отчаяно да намалят тър­гов­с­кия си дефицит и извиват и ръцете на съюз­ниците си, за да купуват допъл­нително техни стоки, както става нап­ример със зап­лахите към Гер­мания да спре „Северен поток 2“ с Русия, за да могат да продават по-скъпия си втеч­нен газ на европей­ците.  Или както става с натиска на страни като Бъл­гария да купуват техни самолети и вероятно да спрат минаването и на „Тур­ски поток“ през страната ни.

САЩ хвър­лиха през пос­лед­ните десетилетия трилиони във войни в раз­лични части в света и в повечето случаи не спечелиха. Така бе във Виет­нам, Ирак, Афганис­тан, Сирия и на редица други места. Сега губят и тър­гов­с­ката война с Китай. При това Китай  продъл­жава своето  нас­тъп­ление не само към САЩ, но и в глобален план. Неговият тър­гов­с­кият внос и износ със страните по Пътя на коп­рината е нарас­нал през 2018 г. с 13.3 %, а с под­ложената на американ­ски и европейски тър­гов­ски ограничения Русия – с 24 %.

Китайс­кият износ за САЩ нарас­тва, а в същото време големият губещ от тър­гов­с­ките войни на Тръмп

се оказва обик­новеният американец. В резул­тат на неговите дейс­т­вия сред­ният американ­ски пот­ребител е тряб­вало през 2018 г. да плаща 850 долара допъл­нително за същите стоки, които е пот­ребявал година преди това (2). При стаг­ниращите зап­лащания на голямата част от американ­ците и тен­ден­цията на намаляваща средна класа в тази страна това означава влошаване на тях­ното положение и нарас­т­ващо недовол­с­тво, прев­ръщащо САЩ все повече в поляризирано общес­тво, бъл­букащо от нарас­т­ващи противоречи и всякакви рис­кове.

В същото време китайс­кият тър­гов­ски излишък се увеличава, а не намалява, както му се искаше на Тръмп. Той се надяваше да успее да спре въз­хода на Китай, както успя да нап­рави същото с въз­хода на Япония през 1985 г. Рей­гън с така нар. „споразумения в Плаца“, с които принуди япон­ците да се съг­ласят стой­ността на долара да намалее повече от два пъти, за да се увеличи стой­ността на внасяните япон­ски стоки в САЩ. Тогава успя, защото Япония бе много по-зависима страна. Китай обаче е нещо съв­сем друго. В тех­нологическо отношение в много сфери той вече изп­ревари САЩ. Годишно броят на новите патенти в Китай е много по-голям от този в САЩ. Броят на кад­рите в областта на природ­ните науки, математиката, инженер­ната сфера в Китай е няколко пъти по-голям откол­кото в САЩ. В голяма част от новите тех­нологии Китай се прев­ръща в лидер. Продъл­жава своя въз­ход, а противоречията в САЩ не намаляват, а нарас­т­ват. Прог­нозите за нова голяма криза през тази или след­ващата година ще се прев­ръщат вероятно в самос­бъд­ваща се прог­ноза. И загубите в тър­гов­с­ката, в икономичес­ката война вероятно ще започ­нат да се ком­пен­сират със засил­ваща се милитаризация, която върви ускорено в целия свят и с нарас­т­ваща интен­зив­ност на други видове войни.

Проф. Васил Проданов

От „Клуб 24 май”