Експерти: Налице е косвено оневиняване на фашизма!

Дип­ломатичес­ката служба не бива да допуска пар­тийни и идеологически прис­т­рас­тия да под­копават едни праг­матични двус­т­ранни отношения, се казва в позиция на Бъл­гар­ско дип­ломатическо дружес­тво

Бъл­гар­с­кото дип­ломатическо дружес­тво (БДД) изразява своето удив­ление и разочарование по повод позицията на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи във връзка с пред­с­тоящото отк­риване от рус­кото посол­с­тво на изложба под над­с­лов: “75 години от освобож­дението на Източна Европа от нацизма“.

БДД няма да си поз­воли да взема страна в тъл­куването на политичес­ките събития, но е длъжно да предуп­реди за вредата, когато се изпол­з­ват подобни поводи по един такъв изк­лючително недип­ломатичен и неуважителен начин, който е неп­рием­лив и хвърля сянка върху страната ни и ней­ната прин­ципна и пред­с­казуема вън­шна политика.

Нито по форма, нито по съдър­жание това заяв­ление на МВнР съот­вет­с­тва на прин­ципите на доб­росъсед­с­тво и под­дър­жането на приятел­ски отношения между две дър­жави, още повече между Бъл­гария и Русия. В дип­ломацията същес­т­вуват приети и утвър­дени прак­тики и пътища на комуникация за обмяна и заявяване на позиции. Демон­с­т­ратив­ното пуб­лично оповес­тяване на позицията на МВнР е негово право, но в меж­дународ­ното общуване то може да се оцени един­с­т­вено като нед­ружелюбен акт. Още повече, че победата на Русия, тогава СССР, във Втората световна война е тема от най-висока чув­с­т­вител­ност за рус­кия и всички други народи от бив­шия СССР — както повод за гор­дост, така и за неиз­мерима мъка за 27 — те милиона жер­тви и чудовищни раз­рушения.

Нег­лижирането на този факт е незачитане паметта и на хилядите бъл­гар­ски войни пад­нали в пос­лед­ния етап на вой­ната. Налице е кос­вено оневиняване на нацизма, което според меж­дународ­ното право може да се квалифицира с една много тежка дума.

Кол­кото до след­воен­ното раз­витие в Европа, ней­ната източна част в т.ч. в Бъл­гария, то неговото начало е предоп­ределено от споразуменията и договоренос­тите на Съюз­ниците. Причината за наличието на съвет­ски войски на територията на Бъл­гария на 9 сеп­тем­ври 1944 г. е ней­ното член­с­тво в Трис­т­ран­ния пакт от март 1941 г., и всички произ­тичащи от това пос­ледици.

Пос­лед­валото раз­витие е резул­тат от национални и меж­дународни фак­тори и оцен­ката, която историците ще дадат в бъдеще, няма да е едноз­начна. Важ­ното е тя да бъде нап­равена не по идеологически критерии, а на базата на реал­ните факти, особено що се отнася до икономичес­ката и социал­ната сфера.

Очевидно позицията на МВнР не е резул­тат от работата на дип­ломати и екс­перти, които поз­нават историята на меж­дународ­ните отношения. На дейс­т­вител­ните автори на тек­ста явно не им е извес­тно, че е същес­т­вувала реална въз­мож­ност Бъл­гария да бъде окупирана от тур­ски войски /каквито заяв­ления е правил Чърчил/, как страната ни е успяла да запази цялата си довоенна територия и как е била спасена от териториал­ните претен­ции и искове за огромни репарации.

Дип­ломатичес­ката служба по прин­цип не бива да допуска пар­тийни и идеологически прис­т­рас­тия да под­копават едни праг­матични двус­т­ранни отношения. Прозиращата в случая ярка русофобия явно е резул­тат от политически натиск от сили, които са против очер­таващия се през пос­лед­ните сед­мици позиции на големи запад­ноев­ропейски страни за тър­сене на кон­с­т­рук­тивен диалог с Мос­ква.

БДД счита, че тези дейс­т­вия на МВнР противоречат на основ­ните задачи и цели на една отговорна вън­шна политика и дип­ломация, а именно — да съз­дава и под­държа такива меж­дународни кон­такти и двус­т­ранни отношения с другите дър­жави, с които да съз­дава най-благоприятни условия за гаран­тиране национална сигур­ност на страната, раз­витието на ней­ната икономика и благосъс­тоянието на ней­ния народ.

В този аспект позицията на МВнР е още по-озадачаваща и с основание трябва да се зададе въп­роса, доколко МВнР дейс­т­вително е изразител и провод­ник на политиката на бъл­гар­с­кото правител­с­тво или на чужди или кор­поративни интереси в раз­витието на българо-руските отношения, които се стремят да нав­редят на раз­витието на бъл­гаро — рус­ките отношения. Отговорът на този въп­рос е още по-наложителен в свет­лината на неот­дав­наш­ната среща между министър-председателите на Бъл­гария и Русия и очер­таните пер­с­пек­тиви за бъдещо икономическо сът­руд­ничес­тво, ключовата роля на Русия в жиз­неноваж­ните за страната ни енер­гийни проекти АЕЦ „Белене“ и газораз­п­ределител­ния цен­тър „Бал­кан“, както и пред­с­тоящата сесия на Меж­дуп­равител­с­т­вената българо-руската комисия за икономическо и научно-техническо сът­руд­ничес­тво.