Алтернативният бюджет на БСП е бюджет на реформите и растежа

Алтернативният бюджет на БСП е бюджет на реформите и растежа

Близо 3 милиарда лева раз­даде Бойко Борисов само през тази година от прозореца на джипа. С по-малко от една трета, или само 830 млн. лв. струва нашата политика за борба с демог­раф­с­ката криза и големите социални неравен­с­тва

За поредна година пред­с­тавеният от правител­с­т­вото бюджет не е обвър­зан с кон­к­ретни приоритети за раз­витие на бъл­гар­с­ката икономика, както и с кон­к­ретни реформи в ней­ните отделни сек­тори. Правител­с­т­вото продъл­жава сляпо да следва отх­вър­ления след кризата от 20092010г в ЕС нео-либерален модел и отказва да следва широко прилагания европейски опит за активна намеса на дър­жавата, главно с пазарни сред­с­тва, за ускоряване на рас­тежа и ограничаване на бед­ността и социал­ната поляризация. Не бихме могли да приемем под­хода на управ­ляващите, че балан­сирането на бюджета, т.е. политиката на нулев бюджетен дефицит и намаляването на дела на бюджет­ните приходи и раз­ходи в БВП трябва да бъде основна цел при фор­мирането на бюджет­ната и фис­кал­ната политика. Считаме, че при стрик­тно спаз­ване на Пакта за финан­сова стабил­ност и устой­чиво раз­витие на ЕС, може и трябва бюджет­ните политики да бъдат обвър­зани и да спомагат за решаването на крат­кос­рочни и дъл­гос­рочни цели на нашето обществено-икономическо раз­витие.

За поредна година БСП пред­лага алтер­нативни бюджетни политики, които да покажат на правител­с­т­вото един по-различен пог­лед върху прераз­п­ределянето на пуб­личен ресурс, в резул­тат на което Бъл­гария да пос­тигне по– висок рас­теж, като в същото време една значителна част от населението чув­с­т­вително да усети под­к­репата и грижата на дър­жавата.

В алтер­натив­ният бюджет на БСП за 2020г основ­ния фокус е върху дъл­боки реформи в три сек­тора:

• Пуб­лични финанси

• Социален сек­тор

• Здравеопаз­ване

В сек­тора на пуб­лич­ните финанси пред­лагаме реална фис­кална децен­т­рализация, в след­с­т­вие на която 1,1 млрд. лв. ще останат в полза на общините. Това ще пос­тиг­нем като пред­ложим смяна на прераз­п­ределител­ния модел. Една пета от приходите от данъка върху доходите на физичес­ките лица ще остава в общината, в която живеят и работят данъкоп­лат­ците. Също така пред­лагаме и една десета от ДДС от тър­говията на дребно, да остава в общината по мес­торегис­т­рация на тър­гов­с­ките обекти.

Освен традиционно пред­лаганото от нас прог­ресивно подоходно облагане, което да замени плос­кият данък, раз­ширяваме данъч­ните облек­чения освен за родители, но и за младежи. Освобож­даваме от данък върху доходите от труд до навър­ш­ване на 26 години всички млади хора. Пред­лагаме и необ­лагаем минимум 500лв месечно за всяко дете ненавър­шило 18г. За поредна година пред­лагаме диферен­цирани ставки на ДДС, а именно:

намаляване став­ките на ДДС на лекар­с­т­вата на 9%, а на месото, млякото, яйцата и хляба на 5%

По отношение на доходите пред­лагаме:

• мак­симален осигурителен доход – 3900 лв.

• минимална работна зап­лата — 650 лв.

• минимална добавка за нощен труд – 35% от над­ницата за 1 час.

По отношение на здравеопаз­ването пред­лагаме реформа след която бол­ниците няма да бъдат тър­гов­ски дружес­тва, парите за здравеопаз­ване няма да отиват само за бол­нична помощ и лекар­с­тва, но превес ще има добол­нич­ната помощ, ран­ната диаг­нос­тика, профилак­тиката и превен­цията на социално значимите заболявания.

Увеличаването на мак­симал­ния осигурителен доход от 3000 на 3900 лв., както и на минимал­ната работна зап­лата ще донесат допъл­нително приходи в дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване и национал­ната здравно осигурителна каса. В резул­тат на това ще можем да преиз­чис­лим старите пен­сии със сред­ния осигурителен доход за 2016г, а с допъл­нител­ните сред­с­тва в НЗОК да пред­ложим без­п­латни лекар­с­тва за домашно лечение на децата до 14 годишна въз­раст.

В алтер­натив­ният бюджет на БСП за 2020г. пред­лагаме цялос­тна, завър­шена политика за семейс­т­вото, децата и младите хора на стой­ност 890 млн. лв.

• Започ­ваме с увеличение на еднок­рат­ната помощ за майки студен­тки от 2880 на 6500 лв.

• Продъл­жаваме с предос­тавяне на еднок­ратна помощ в раз­мер на 6500 лв. /10 МРЗ/ за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители.

• Съз­даваме по-добри условия за отг­леж­дането на деца чрез увеличаване раз­мера на май­чин­с­т­вото през втората година до раз­мера на минимал­ната работна зап­лата. От 380 лв. то да стане 650 лв. през 2020 г.

• Без­п­латни дет­ски градини за всички деца.

• Ако сред­с­т­вата не стигат, семейс­тва с ниски доходи ще получават помощ от 250 лв. в началото на учеб­ната година, освен за I клас и за учениците от II, III и IV клас

• До навър­ш­ване на 14 год. въз­раст лекар­с­т­вата за децата ще са без­п­латни.

• За целият период от 1 до 12 клас учеб­ниците ще са без­п­латни.

• За работещите родители — необ­лагаем минимум от 500лв месечно за всяко дете ненавър­шило 18г.

• След навър­ш­ване на 18 години, данъч­ната преферен­ция се прех­върля от родителите на младежите, като навър­шилите пъл­нолетие бъл­гар­ски граж­дани няма да плащат данък върху доходите от труд до навър­ш­ване на 26 години.

В зак­лючение можем да обоб­щим:

Близо 3 млрд. лв. раз­даде Борисов само през тази година от прозореца на джипа. С по-малко от една трета или само 830 млн. лв. струва нашата политика за борба с демог­раф­с­ката криза и големите социални неравен­с­тва.

750 млн. лв. ще струва въвеж­дането на диферен­цирани ставки по ДДС. Тези пари ще останат за пот­реб­ление. Мяр­ката ще даде кон­курен­тно предим­с­тво на хранително-вкусовата промиш­леност, ще даде въз­мож­ност с икономията от ДДС на лекар­с­т­вата НЗОК да раз­шири делът за реин­бур­сиране на лекар­с­т­вата.

Над един млрд. лв. от данъците върху доходите на физичес­ките лица и ДДС от продажби на дребно ще се вър­нат в общините – там където живеят и пот­ребяват тези, които плащат данъците. Това ще нап­рави общините по-независими, ще даде въз­мож­ност да бъдат нап­равени по-големи капиталови раз­ходи.

Всички тези мерки заедно с традиционно пред­лаганите от БСП Фонд за инвес­тиции в икономиката и Фонд Северозапад, прилагайки „мул­тип­ликатора на Кейнс“ ще доведат до реален икономически рас­теж от 4,5%

За това можем да наречем бюджета на БСП – Бюджет на рефор­мите, бюджет на рас­тежа, бюджет на надеж­дата за семейс­т­вата, децата и младите хора.

Пламен Милев