Как да разберем дали сме заразени с коранавирус?

Как да разберем дали сме заразени с коранавирус?

Обновеният списък на всички симптоми на COVID-19 включва най-често срещаните

Коронавирусът засяга дихател­ните пътища и неговите сим­п­томи могат да наподобяват класичес­ките грип или нас­тинка. Но в същото време приз­наците на COVID-19 могат да бъдат много нес­пецифични, да услож­нят диаг­нозата му — понякога инфек­цията е почти без­сим­п­томна и не се забелязва от пациен­тите.

Ето най-пълният списък на сим­п­томите на коронавирус, като се вземат пред­вид неговите класически и нес­пецифични прояви. Те приличат на грип и обик­новена нас­тинка. COVID-19 засяга предимно дихател­ните пътища, причинявайки класичес­ките сим­п­томи на рес­пираторни инфек­ции — общ дис­ком­форт, треска, раз­лични болки и др.

Най-често срещани сим­п­томи:

- тем­пература;

- суха каш­лица;

- умора.

По-рядко срещани сим­п­томи:

- болки;

- въз­палено гърло;

- диария;

- конюн­к­тивит;

- главоболие;

- загуба на вкус и обоняние;

- обрив по кожата или промяна в цвета на пръс­тите на ръцете или краката.

Тежки сим­п­томи:

- зат­руд­нено дишане или недос­тиг на въз­дух;

- болка и тежест в гър­дите;

- загуба на реч или скованост.

Каш­лица

Един от основ­ните сим­п­томи на инфек­цията с COVID-19 е сухата каш­лица. Може да се прояви като продъл­жителни атаки, трае много дълго време, като същев­ременно не се прев­ръща в храчки.

Въз­палено гърло

Каш­лицата с коронавирус често е прид­ружена от болки в гър­лото.

Дис­п­нея

Коронавирусът засяга по-дълбоки области на белите дробове, така че задухът е един от специфич­ните му сим­п­томи.

Треска

Появата на трес­ката е знак, че имун­ната сис­тема работи с пълен капацитет и се опитва да се бори с коронавируса. Около 38 процента от заразените се сблъс­к­ват с този сим­п­том.

Загуба на миризма

Коронавирусът може да бъде остър, внезапен и да дос­тигне точ­ката на пълна невъз­мож­ност да се раз­г­раничат мириз­мите.

Пнев­мония

При коронавируса не се случва тол­кова често, кол­кото изг­лежда — само около 3% от заразените раз­виват пнев­мония. Но тя е особено опасна за въз­рас­т­ните хора, пациен­тите с отс­лабена имунна сис­тема или белод­робни заболявания. В най-лошия случай това може да бъде фатално за тях.

Главоболие

Този нес­пецифичен сим­п­том може да бъде причинен от много фак­тори и често не е свър­зан с коронавируса. Но ако страдате от силно главоболие и усещане за натиск в главата по някаква неиз­вес­тна причина (особено за дълго време), трябва да се изс­лед­вате за COVID-19.

Болки в тялото

Болка в край­ниците, харак­терна за грипоподобни инфек­ции, може да се появи и при COVID-19.

Хранос­милателни раз­с­т­ройс­тва

Инфек­цията може да причини нес­пецифични стомашно-чревни раз­с­т­ройс­тва, които приличат на ротавирусна инфек­ция — гадене, пов­ръщане, коремна болка, диария. Наложително е да се свър­жете с Вашия лекар, ако слабостта се появи в резул­тат на тежка диария и сим­п­томите не се подоб­ряват въп­реки домаш­ните лекар­с­тва.

Болки в гърба

Този нес­пецифичен сим­п­том се съоб­щава от някои от пациен­тите, претър­пели коронавирус.

Загуба на апетит и тегло

Може да има и съпът­с­т­ващи сим­п­томи на коронавирусна инфек­ция.

Умора

Много хора, които са се заразили с COVID-19, съоб­щават за много силна пос­тоянна умора и физическо изтощение — тези сим­п­томи могат да продъл­жат месеци след инфек­цията. Може би син­д­ромът на хронич­ната умора ще бъде официално приз­нат като дъл­гос­рочно пос­лед­с­т­вие от COVID-19.

Потър­сете незабавно медицин­ска помощ, ако имате сериозни сим­п­томи. Винаги се обаж­дайте, преди да посетите лич­ния си лекар или здравно заведение.

Хората, които имат леки сим­п­томи, но се чув­с­т­ват добре, трябва да се лекуват вкъщи.

Средно инкубацион­ният период продъл­жава 56 дни, но сим­п­томите може да се появят и до 14 дни след кон­такт с вируса.