Виртуозите Теодосий Спасов и Илиян Илиев ще свирят заедно

Сим­фонич­ният оркес­тър на Бъл­гар­с­кото национално радио с диригент Марк Кадин е под­гот­вил зав­ладяващи жан­рови превъп­лъщения за кон­церта си на 3 ноем­ври от 19.30 в зала „Бъл­гария“. Радиосим­фониците ще пред­с­тавят премиера на „Кон­церт за кавал, кларинет и оркес­тър“ на Теодосий

Тракийски, унгар­ски и славян­ски танци ще изпъл­нят Радиосим­ф­ниците.

Солисти ще са двамата вир­туози Теодосий Спасов и Илиян Илиев.

За своята нова творба Теодосий Спасов казва: „Кон­цер­тът въз­никна по мол­бата на Илиян Илиев, един от най-добрите бъл­гар­ски кларинетисти. Той пожела да помисля за един кон­церт – и аз го мисля от 1999 година! И ето дойде времето… Бих желал тази творба с нещо да напомня онези малки кон­церти на Вивалди, които се слушат лесно, очароват и не ни натис­кат със своето времет­раене. Музика за слушане и за радост на нас самите и на пуб­ликата. В кон­церта не исках да има над­с­вир­ване, а да има един полет, това типично вивал­диев­ско пул­сиране на ритъма и в щрайха. Раз­бира се, моята музика съдържа искри от фол­к­лора – това, което обичам, с което съм израс­нал, което съм учил. И мисля, че е хубаво да ги има винаги в музиката, която се съз­дава тук под небето на Бъл­гария, на земята на Бъл­гария.“