„Пейзажи със старини” – вълнуващо културно наследство

„Пейзажи със старини” – вълнуващо културно наследство

Национал­ната галерия Двореца пред­с­тави кар­тини от колек­цията си “Пей­зажи със старини“. “Това е началото на една поредица, пос­ветена на Европейс­ката година на кул­тур­ното нас­лед­с­тво. Тъкмо пей­зажите със старини са темата, която дъл­боко е въл­нувала бъл­гар­с­кия худож­ник още от времето, когато новото родно изкус­тво прохожда. Дори от времето, когато бъл­гар­с­кото въз­раж­дане пос­тавя основите на отношението към старината и кул­тур­ното нас­лед­с­тво“, заявиха от екипа.

Пос­ветена e на Анд­рей Протич, изкус­т­вовед, археолог, литературен критик и белет­рист, роден на 8 ноем­ври 1875 в град Велес, Осман­с­ката империя.

С пор­т­рети, тек­с­тове, снимки и издания се пред­с­тавя науч­ното нас­лед­с­тво на големия бъл­гар­ски изкус­т­вовед с акценти върху приносите му за инс­титуционал­ното и законодателно изг­раж­дане на сис­темата за опаз­ване на бъл­гар­с­кото художес­т­вено нас­лед­с­тво и в час­т­ност – огром­ната му роля за раз­витието на Национал­ната галерия. Излож­бата “Пей­зажи със старини“ е под пат­ронажа на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата.

Виж­даме раз­нооб­разието и пос­тиженията на бъл­гар­с­ките худож­ници в този жанр, неговото раз­витие и особености, не като под­ражание на европейс­кия, а като визуален еквивалент на кул­турата на опаз­ване на художес­т­веното ни нас­лед­с­тво. “Излож­бата ще ви накара, когато я раз­г­ледате да се почув­с­т­вате малко по-вдъхновени, малко по-българи и малко по-щастливи от това, че имаме това кул­турно нас­лед­с­тво“, заяви Амелия Гешева, зам.-министър на кул­турата. недос­татъчно изучени са бъл­гар­с­ките старини в изоб­раженията на автори като Феликс Каниц, Йосиф Обер­бауер и Йосиф Питер, които имат предимно докумен­тална стой­ност. Ран­ните ни академично образовани худож­ници рисуват живописни руини, импозан­тни джамии или скицират стари къщи в класичес­ките традиции на XIX век. Може да се види 18 фев­руари 2018.