Изложба в Исперих „От златните ми ръце”

Изложба в Исперих „От златните ми ръце”

В етног­раф­с­ката къща в град Исперих бе отк­рита гос­туваща изложба “От злат­ните им ръце“ — на Регионален исторически музей Шумен. В екс­позицията, включ­ваща около изящни 100 екс­поната са показани колек­ции филиг­ран от сребро.

Филиг­ран съх­ранен във фон­довете на шумен­с­кия исторически музей.

За първи път богата колек­ция гос­тува в Исперих.

Уникал­ната сбирка е със­тавена от цър­ковна утвар, домашни пот­реби и накити, час­тично или изцяло изработени чрез филиг­ранна тех­ника. Филиг­ранът е висша форма на златар­с­ките умения. Най-скъпите и красиви пред­мети са украсявани или изцяло изработ­вани с филиг­ран. Сребър­ната жичка се огъва в плоски или обемисти фигурки – листа, цветя, пеперуди, розети и др. В ком­бинация с гранулация и цветна под­ложка, от ръцете на майс­тора излизат уникални художес­т­вени произ­ведения. Поз­нат от древ­ността, накитът никога не прес­тава да бъде стремеж и пот­реба. Бъл­гар­ката не само украсява облек­лото си с него. Той е натоварен и с апот­ропейна сила — пази от зли сили и лоши очи, носи здраве и благополучие.