Стоянка Мутафова каза „Добър вечер, столетие мое”

Мария Грубеш­лиева – дъщерята на аплодираната от поколения бъл­гар­ска акт­к­риса Стоянка Мутафова, пред­с­тави в София биог­рафична книгата, която след шес­т­месечни усилия е под­гот­вила за майка си. На премиерата на „Добър вечер, столетие мое!” присъс­т­ваха актьори, които са били заедно със Стоянка Мутафова през раз­лични години от ней­ното столетие и са обединени от дъл­боките, не само колегиални, а и човешки чув­с­тва, които изпит­ват към нес­лизащата от сцената акт­риса. Биог­рафич­ната книга беше наречена от редак­тор­ката Мар­гарита Лозанова от издател­с­тво Catch a story „пор­т­рет, който ще вдъх­новява поколения нап­ред”. Снимки и раз­миш­ления, спомени за дет­с­т­вото и за хора, които вече ги няма, офор­мят един живот в театъра.