Росен Марковски в мечтанието на Чинкуе Тере и Ахтопол

Росен Марковски в мечтанието на Чинкуе Тере и Ахтопол

Един от приз­натите бъл­гар­ски худож­ници — Росен Мар­ков­ски откри своя изложба с акварели в Галерия А&Б, София, ул. “Цар Асен“ 45.

Твор­бите са в стил град­ски пей­заж и са рисувани по време на дъл­гото лятно пътуване на худож­ника в Чин­куе Тере, Перу­джа, Крапец и Ахтопол.

Росен Мар­ков­ски е роден през 1964 година в Троян, където завър­шва Средно художес­т­вено училище за приложни изкус­тва. През 1994 година се дип­ломира в Национал­ната художес­т­вена академия — София със степен магис­тър. До момента има над 40 самос­тоятелни изложби в Бъл­гария, както и изложби в Гер­мания, Нор­вегия, Фран­ция, Чехия и Унгария. Кар­тините му са в редица час­тни колек­ции в Европа и САЩ. Автор е на поредица от докумен­тални видеофилми. Освен с голямата си любов — живописта, Росен Мар­ков­ски се занимава успешно с плас­тика, дизайн на мебели и интериор, фотог­рафия, музика и декори за киноп­родук­ции.