Как се променят дамските бижута от древността до наши дни

Как се променят дамските бижута от древността до наши дни

Накитът през вековете – сим­вол на власт или украшение“ е темата на новата изложба в зала „Трезор” на Археологичес­ката екс­позиция на РИМ-Бургас. Тя е със­тавена от интересни артефакти от колек­циите на няколко от музей­ните екс­позиции.

Накитите са важен елемент от облекло през всички периоди на човеш­кото раз­витие. Отразяващи социал­ния статус на носителите им, те дават на изс­ледователите голям обем от инфор­мация за историята и промени в живота на пред­ците ни.

Може да се запоз­наем наг­ледно с тен­ден­циите в раз­витието на дам­с­ките бижута от древ­ността до наши дни.

До злат­ните накити от Антич­ността са пред­с­тавени изящни сред­новековни обеци (XI-XIV в.), отк­рити в Бур­гаски регион, както и кръстове-енколпиони от този период. Тук са и жен­ски накити от Бур­гаско от края на XIX в. — украшения за глава, шия, за ръце, за кръст – съоб­разно фор­мите на човеш­кото тяло и струк­турата на традицион­ния кос­тюм.

Под­б­рани са екс­понати, раз­лични по материал, тех­ника на изработка, орнаменти. Отдел­ните детайли са цял един свят – и кон­к­ретен, и абс­т­рак­тен – заобикалящата ни природа с невероят­ното й многооб­разие, за мяс­тото на жената в него, сим­воликата на народ­ните вяр­вания, въоб­ражението на неиз­вес­т­ния майс­тор куюм­джия, изтък­ват от музея.