Художникът Красимир Тодоров полечи наградата “Св.Пимен Зограф“

Художникът Красимир Тодоров полечи наградата “Св.Пимен Зограф“

Традицион­ната наг­рада се присъжда всяка година от общината и Пред­с­тавител­с­т­вото на СБХ в Плевен за „принос в изоб­разител­ното изкус­тво”. Красимир Тодоров е изб­ран от жури в 7-членен със­тав от плевен­ски худож­ници и общин­с­кия отдел “Кул­тура”. Това е акцен­тът при отк­риването на традицион­ния „Есенен салон на плев­нес­ките худож­ници” в залите на галерия “Илия Беш­ков“.

Тази година събитието пред­с­тавя юбилей­ната изложба “Плевен­ски худож­ници — 70 години твор­чески живот“, организирана от галерия “Илия Беш­ков“. В залите са показани шедьоври, съз­дадени през годините. Есенен салон — 2017 показва 120 творби от 115 автори, сред които са имената на Ангел Спасов, Христо Боя­джиев, Сидония Атанасова, Дило Дилов, Тома Трифонов­ски, акад. Свет­лин Русев, проф. Кирил Мес­кин.