Успех за театър „Весел” в Румъния

Алба Юлия – стар рим­ски и съв­ременен турис­тически град в Тран­сил­вания, приюти поред­ното издание на Меж­дународ­ния теат­рален фес­тивал POVESTI.

Домакин на фес­тивала бе мес­т­ният кук­лен театър „Прикин­дел“, основен организатор на арт­събитието вече дванай­сет години. Театри от Румъния, Мол­дова, Италия, Фран­ция и Бъл­гария офор­миха фес­тивал­ния афиш в нас­тоящото издание.

Пуб­ликата, изпъл­нила до краен предел теат­рал­ната зала, аплодира с въз­торг театър „Весел“ с румън­с­ката вер­сия на пред­с­тав­лението с пет­най­сет­годишна история, „Храб­рият оловен вой­ник”.