Галерия Арте представя КАЛИНА ТАСЕВА на 90 години

Галерия Арте представя КАЛИНА ТАСЕВА на 90 години

Вер­нисажът се отк­рива на 9.ноември от 18.30 до 19.30. Тази кален­дарна година за Арте беше изпъл­нена с множес­тво знакови събития в богатото художес­т­вено прос­т­ран­с­тво на столицата. Едно от най-важните е дълго чаканата юбилейна изложба на голямата бъл­гар­ска худож­ничка Калина Тасева.

Сега от позицията на дос­толеп­ните й 90 години най-малкото, което можем да кажем, че това е истин­ско геройс­тво — на тази въз­раст да успее да под­готви повече от десет кар­тини, за да зарадва своята пуб­лика и многоб­рой­ните си почитатели. Единици са авторите в историята на бъл­гар­с­ката живопис, които са имали тол­кова дълъг твор­чески път. Всяка изложба на Калина Тасва е силна, освободена и мощна, изложба на жена, отдадена изцяло на магията на изкус­т­вото.

Специално за ней­ния юбилей Арте реди не само най-новите й кар­тини, но и твор­бите на цялата й артис­тична фамилия: графиките на съп­руга Юлий Мин­чев, които отдавна лип­с­ват на бъл­гар­с­кия арт пазар, изящ­ните пор­т­рети на дъщерята проф. Десис­лава Мин­чева и фотог­рафиите на внука Сан­дро Арабян, пос­ветени на Калина Тасва.

С благодар­ност на Калина за стоицизма, упоритостта и високия професионализъм, с който винаги удив­лява и кара да затаим дъх. Чес­тит юбилей и все така до всички нас – силна и непод­ражаема!