Ирландският виртуоз на клавишите Михол O’Рурк – солист на Софийската филхармония

На дириген­т­с­кия пулт на 9 ноем­ври в зала „Бъл­гария” ще зас­тане Маес­тро Джан­карло де Лоренцо. O“Рурк, спечелил си името на изк­лючителен интер­п­ретатор на Моцарт, ще пред­с­тави Кон­церт за пиано № 24 в до минор със Софийс­ката фил­хар­мония. В прог­рамата ще проз­вучи още Сим­фония № 3 “Ероика“ на Бетовен. Ирлан­д­с­кият пианист Михол O“Рурк отдавна е спечелил приз­нание със своята дъл­гогодишна отдаденост на музиката и богатия си репер­тоар. “Голям вир­туоз, свирещ с прос­тотата на дет­ско пеене“, е комен­тарът на Boston Globe за неговото изпъл­нение на Третия кон­церт на Рах­манинов.