Старозагорската опера чества 50 години ФОБИ

Старозагорската опера чества 50 години ФОБИ

Солисти от Мариинския театър Татяна Ткаченко и Иван Оскорбин танцуват в „Лебедово езеро”

Софийс­ката фил­хар­мония –хор и оркес­тър и хорът на Дър­жавна опера — Стара Загора под дириген­т­с­т­вото на Най­ден Тодоров, ще зак­рие феста. Артис­тичен дирек­тор на Операта в Стара Загора е примата Веселина Кацарова.

Пред­с­тоящото, 48-мо издание, започва на 27 ноем­ври и продъл­жава до 9 декем­ври. Отк­риването ще бъде ознаменувано с нова пос­тановка на неороман­тич­ната опера от съв­ремен­ния авс­т­рийски ком­позитор Роланд Баум­гар­т­нер “Сиси — душата на императ­рицата“.

Твор­бата на Баум­гар­т­нер отразява епохата на “Бел епок“ — времето на духовен подем и въз­ход на изкус­т­вата. Събитието се осъщес­т­вява с под­к­репата на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата на Репуб­лика Бъл­гария, под пат­ронажа на Н. Пр. Маг. Роланд Хаузер, пос­ланик на Репуб­лика Авс­т­рия в Бъл­гария, със съдейс­т­вието на Музикално-продуцентска къща “ Холендер-Калкис“- Виена.

Гос­тува Нова Бел­г­рад­ска опера, която ще пред­с­тави пър­вата изцяло съх­ранена оперна творба от Мон­теверди “Орфей“ на оригинални барокови инс­т­рументи. Малко поз­натата у нас опера “Алчина“ от Хен­дел, ще се осъщес­тви съв­мес­тно от Национал­ната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров“ и Музикален и художес­т­вен час­тен универ­ситет — Виена. Те, заедно с продук­цията на Моцар­товите праз­ници — Правец 2017 “Геният на барока и влас­телинът на свет­лината“ ще офор­мят своеоб­разна рет­рос­пек­ция от зората на опер­ното изкус­тво.

Класичес­ката традиция на италиан­с­кото бел­канто ще оживее в пос­танов­ката “Норма“ на Дър­жавна опера — Варна с учас­тието на Бойко Цветанов, Линка Стоянова и Даниела Дякова. С грижа към младите е майс­тор­с­кия клас на светов­ното мецосоп­рано Бруна Балиони, който ще завърши с кон­церт под дириген­т­с­т­вото на Ивайло Крин­чев и оркес­търа на Дър­жавна опера — Стара Загора.

Отбелязва се и 100 годиш­нината от съз­даването на Дър­жав­ния музикален театър “Стефан Македон­ски“. Трупата ще пред­с­тави най-новия си спек­такъл, мюзикълът “Бяг­с­тво“, по песни на извес­т­ния бъл­гар­ски дует “Авеню“. В шедьовъра “Лебедово езеро“, пред­с­тавен от балет­ната трупа на Староа Загора ще видим солис­тите от Мариин­с­кия театър Татяна Ткаченко и Иван Оскор­бин.