Виртуозите на Виенската филхармония свирят у нас

Виртуозите на Виенската филхармония свирят у нас

Росини и Паганини, Шуберт звучат в зала „България”

Нова среща с Виен­с­ките фил­хар­моници пред­лага Софийс­ката фил­хар­мония.

Вторият кон­церт от цикъла „Вир­туозите на Виен­с­ката фил­хар­мония“ пред­с­тавя очаровател­ната Софи Дар­тигалонг – една от мал­кото жени сред духовите музиканти в пър­вия оркес­тър на Виена и младият Феликс Дерво – пър­вата вал­д­хорна на Амс­тер­дам, излизат на сцената на зала „Бъл­гария“ .

На 26 ноем­ври 19.00 те ще пред­с­тавят Росини и Паганини. На дириген­т­с­кия пулт – Владимир Кира­джиев. В прог­рамата са твор­бите на Джоакино Росини – Кон­церт за фагот и оркес­тър, Николо Паганини – Кон­цер­тино за фагот вал­д­хорна и оркес­тър и Франц Шуберт – Сим­фония No 6

Фаготис­т­ката СОФИ ДАР­ТИГАЛОНГ е водач на група в оркес­търа на Виен­с­ката дър­жавна опера и фил­хар­мония и една от водещите изпъл­нителки. След като завър­шва Кон­сер­ваторията в Лион и Академията „Караян”, тя свири в със­тава на Бер­лин­с­ката фил­хар­мония като контра-фаготист. Две години по-късно, тя печели кон­курса за фаготист-водач на група във Виен­с­кия оперен оркес­тър.

Носител е на наг­ради от многоб­ройни меж­дународни кон­курси, сред тях са: наг­радата от Кон­курс на ARD в Мюн­хен (2013) и Бетовеновата наг­рада (2014). Кон­цер­тира като солист на Сим­фонич­ния оркес­тър на Бавар­с­кото радио, Сим­фонич­ния оркес­тър на Щут­гарт (SWR Sinfonie Оркес­търа), Виен­с­кия камерен оркес­тър, Мюн­хен­с­кия камерен оркес­тър, Оркес­тър „Сим­фония Вар­шава”, Чешка сим­фониета, Виен­с­ката фил­хар­мония.

ФЕЛИКС ДЕРВО — едва 23-годишен се присъединява към със­тава на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър, Амс­тер­дам. Роден в Кам­бре, Фран­ция през 1990, Феликс Дерво свири на вал­д­хорна от 7-годишна въз­раст. На 19 години следва във Вис­шата национална кон­сер­ватория по музика и танц в Лион.