Любов Тотева откри изложба в Европейския парламент

Изложба на бъл­гар­с­ката худож­ничка Любов Тотева се откри в сградата на Европейс­кия пар­ламент. Худож­нич­ката пред­с­тавя 30 свои творби в стил „Арт Наив“ в Европар­ламента, а излож­бата ще продължи до 22 декем­ври.

Любов Тотева завър­шва Художес­т­вената Академия през 1976 г., специал­ност „Монумен­тална живопис“. Има множес­тво реализирани проекти „Стенопис и мозайка“ в цяла Бъл­гария, тър­сена е също за изрисуване на цър­кви и парак­лиси.

След 1980 се впечат­лява от стила „Арт Наив“ в живописта и започва да съз­дава кар­тини в този стил. Има множес­тво пред­ложения за учас­тия с изложби в чуж­бина и пос­тоянно пътува. Реализирала е успешно над 20 самос­тоятелни изложби в цял свят – Италия, Фран­ция, Сър­бия, Румъния, Чехия, САЩ и др.