Илия Милков с изложба живопис в галерия Le Papillon

Илия Мил­ков от години е високо ценен в колек­ционер­с­ките среди, обичан и харес­ван и сред широката пуб­лика и преот­к­риван от много млади ценители на изкус­т­вото. Без­с­порен е приносът му към обогатяването на съв­ремен­ното ни изоб­разително изкус­тво – не само с многооб­разието на многоб­рой­ните си произ­ведения, останали след житейс­кият път на худож­ника, но и с влиянието, което той оказва върху светог­леда и цветоусещането на голяма част от бъл­гар­с­ките худож­ници, които все още вдъх­новява.

Екс­позицията е много въз­дейс­т­ваща селек­ция от силни творби от раз­лични периоди, включ­ваща платна от 1990 година до едни от пос­лед­ните произ­ведения на Илия Мил­ков, рисувани през 2007 г.

Ще се нас­ладим на 25 прек­расни пей­зажа, всеки от тях отразяващ дъл­боката душев­ност и емоционал­ност на един силно привър­зан към природата и зем­ното творец, изпъл­нил град­с­кия, сел­с­кия и индус­т­риал­ния пей­заж с несъиз­меримо чув­с­тво и топ­лина. В излож­бата са включени непоказ­вани творби в неговата естетика и хар­мония, а целта ни e да пред­с­тавим многооб­разието и иск­рения творец. Екс­позицията може да се види до 11 декем­ври.