Картини на Борис Денев показват във Велико Търново

Картини на Борис Денев показват във Велико Търново

Художес­т­вената галерия във Велико Тър­ново и Национал­ният военно-исторически музей пред­с­тавят фрон­тови етюди от Борис Денев. Екс­позицията е пос­ветена на 135 години от рож­дението на худож­ника, чието име носи галерията. Излож­бата показва моменти от Бал­кан­с­ката, Меж­дусъюз­ничес­ката и Пър­вата световна война, запечатани от худож­ника в качес­т­вото му на военен корес­пон­дент. Роден е през 1883 в Тър­ново. Учител в с. Иванча, Великотър­нов­ско (19021910). Изявява се като самоук худож­ник през 1909 прави пър­вата си самос­тоятелна изложба. През 19091914 г. специализира живопис в Мюн­хен, при проф. Лео фон Льофтц, Карл фон Маар и Анджело Янк. Доб­роволец в Бал­кан­с­ката война. През 1920-те години работи извес­тно време в Италия. Бил е учител в Първа мъжка гим­назия в София, а от 1931 се отдава на свободна прак­тика.