Уилям Дефо ще получи почетна “Златна мечка“ на Берлинале

Извес­т­ният американ­ски актьор Уилям Дефо ще бъде удос­тоен тази година с почетна “Златна мечка“ за цялос­тно твор­чес­тво на Бер­лин­с­кия меж­дународен кинофес­тивал. “Златна мечка“ на Дефо се присъжда за твор­чес­ката му дей­ност. Официал­ната церемония ще се със­тои на 20 фев­руари, след което ще покажат филма „Ловец” с Дефо в глав­ната роля. Дирек­торът на фес­тивала Дитер Кос­лик споделя: „ с нетър­пение очак­вам срещата с Дефо, като почетен гост на Беринале, за да му връча „Златна мечка”. Това е знак на приз­нание за неговите успехи в киноин­дус­т­рията”. Има забележителна кариера в киното с въз­лови роли в класически произ­ведения като: „Взвод”, „Оливър Стоун”, „Пос­лед­ното изкушение на Хрис­тос”, на Мар­тин Скор­сезе, „Мисисипи в пламъци”, „Диво сърце”, на Девид Линч, „Анг­лийс­кият пациент”.