Луксозното двуезично издание “Поезия“ на Пабло Неруда с премиера в “Перото“

Премиера на лук­созно двуезично издание “Поезия“ на Пабло Неруда, се със­тоя в Литератур­ния клуб “Перото“ в НДК. Преводът е на Никола Инджов. Дизай­нът на корицата е дело на Кирил Злат­ков. Прочутият чилийски поет Неруда съз­даде твор­чес­тво, което е без­п­римерен отк­лик на събития с национален, кон­тинен­тален и планетарен обх­ват. Испаноезич­ният носител на Нобелова наг­рада осъщес­тви гениал­ното си дарование в раз­лични естетики – сим­волизма, имажинизма, акмеизма, сюр­реализма. Днес го определят като един от двай­сетте най-големи поети на човечес­т­вото за всички времена.

Това издание отвежда към някои страници на Пабло Неруда, съх­ранени в паметта и разума на четящото човечес­тво. Великият поет като че ли се преражда всеки ден, защото всеки ден някой прочита неговата поезия за първи път, а друг я преп­рочита с нови очи.