„Следи” - изложба на Йордан Парушев в Квадрат 500

Националната галерия представя изложбата „Следи” на Йордан Парушев (1958-2011). Мястото е Квадрат 500, зала 19 Пл. „Св. Александър Невски“

Излож­бата е пос­ветена на 60-годишнината от рож­дението на твореца. Селек­цията от творби, пред­с­тавящи платна, плас­тики и асам­б­лажи, няма рет­рос­пек­тивен харак­тер, а показва част от твор­чес­ките тър­сения на худож­ника през пос­лед­ните десет години от неговата артис­тична работа.

Йор­дан Парушев е от съв­ремен­ните автори с утвър­дена и ярко изявена позиция в бъл­гар­с­кото изоб­разително изкус­тво. Новатор и в същото време, дик­туващ естетически вкус и художес­т­вени прин­ципи. Твор­чес­т­вото му раз­к­рива една изк­лючително одухот­ворена лич­ност с огромен интелект и отдаденост на работата. Паралелно с чисто твор­чес­ката си дей­ност, той е „заразил” със страст към изоб­разител­ното изкус­тво голяма част от младото поколение бъл­гар­ски худож­ници.

Физичес­кото отсъс­т­вие на худож­ника е неос­порим факт, но голямата привилегия на твор­ците е, че те оставят огромно нас­лед­с­тво, което „живее” и напомня за тях­ната следа в битието. Продъл­жава до 18 март.