Красимира Стоянова и Камен Чанев ще пеят в„Реквием“ на Верди

Красимира Стоянова и Камен Чанев ще пеят в„Реквием“ на Верди

Музика, която издига духа и укрепва вярата

В навечерието на най-светлия правос­лавен праз­ник, Велик­ден, на 12 март, Софийс­ката опера ще съп­реживее със своята пуб­лика, магията на въз­к­ресението с музиката на Джузепе Верди, с неговия „Рек­вием“.

Музика, която въз­дига духа и укрепва вярата ни в победата на доб­рото, въп­реки над­вис­налите над човечес­т­вото буреносни облаци от кон­ф­ликти и политически стъл­к­новения. Музика, родена в слож­ното време от края на 19-ти век.

Всъщ­ност, „Рек­виема“ на Верди е тол­кова актуален днес, кол­кото е бил и тогава. Не само защото е своеоб­разна музикална диаг­рама на въз­торг и разочарование в слож­ното революционно време тогава, но защото той раз­тър­сва душата и днес с внушения, които сякаш са съз­дадени в нашето време.

Духът е повален, но не и сломен, това внушава величес­т­веното творение на маес­тро Верди, чиято драматур­гия е изг­радена от кон­ф­ликти и кон­т­рас­тни със­тояния, подобни на тези в оперите му, въз­дейс­т­вие близко до музикал­ната образ­ност на „Аида“. Рек­виемът се ражда когато маес­т­рото работи върху своята „Аида“, когато загубва баща си, Бареци и близ­кия си приятел и сът­руд­ник, либ­ретиста Фран­ческо Пиаве.

Скоро след тези трагични събития се прибавя и скръбта по загубата на Росини в 1868 и на писателя и поета Ман­д­зони през 1873.

С болка Верди пише за смъртта на Росини: “Той бе едно от слав­ните имена на Италия. Когато няма да го има и Ман­д­зони – какво ще ни остане? Нашите минис­три и слав­ните „под­визи“ при Лиса и Кус­тоца ли? Поражението на Италия във вой­ната с Авс­т­рия. Предател­с­т­вото на правител­с­т­вото към национал­ните идеали огор­чава твореца.

Всички тези събития и разочарования раж­дат веч­ната музика на неговия „Рек­вием“. Верди не само вдъхва нов живот и съдър­жание в традицион­ната форма на католичес­ката заупокойна литур­гия, но отп­равя пос­лания към човечес­т­вото, които в раз­лични времена стават тол­кова актуални, кол­кото и тогава. В неговия „Рек­вием“ оживява гнев­ния протест, дъл­бокото страдание, героиката, лиризма и с особена сила страс­т­ната мечта за щас­тие.

В сът­воряването на шедьовъра на Верди ще учас­т­ват солис­тите Красимира Стоянова, Камен Чанев, Виолета Радомир­ска и Мак­сим Кузмин-Караваев под пал­ката на маес­тро Джор­дано Бел­лин­кампи.

Сн 1 Красимира Стоянова

Сн 1A Камен Чанев