Плевен чества националния празник 3 март

Плевен чества националния празник 3 март

Руско-турската война през погледа на Европа

В Плевен започ­наха проявите, пос­ветени на национал­ния праз­ник 3 март. В къщата-музей “Цар Освободител Алек­сан­дър Втори“ бе отк­рита изложба с лични вещи на д-р Георги Стран­ски — лекар, който е спасявал живота на ранени бойци край Плевен по време на Руско-турската война от 18771878 година, пър­вият ръководител на Плевен­с­ката бол­ница.

Откри се излож­бата “Литог­рафии от Руско-турската война 18771878 г.“Тя е пос­ветена на 140 години от Освобож­дението на Бъл­гария и е съв­мес­тен проект на посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас, Община Плевен и РВИМ.

В Плевен­с­ката панорама от 11.00 часа ще бъдат показани 11 литог­рафии, които са част от лич­ната колек­ция на пос­ланика на Рус­ката федерация в Бъл­гария Анатолий Макаров. Сюжетите включ­ват батални сцени с учас­тие на рус­ката армия, епизоди от воен­ното ежед­невие, моменти от кон­так­тите с мес­т­ното население, пор­т­рети на руски коман­дири, епизоди от дип­ломатичес­ката борба за освобож­дението и независимостта на Бъл­гария, в това число под­пис­ване и обявяване на Сан­с­тефан­с­кия мирен договор.

Излож­бата дава уникална въз­мож­ност да се види вой­ната през пог­леда на Европа, такава как­вато са я почув­с­т­вали ней­ните съв­ремен­ници на страниците на най-големите и най-четени илюс­т­ровани списания на 19-тото столетие. На 2 март в художес­т­вената галерия “Проф.Илия Беш­ков“ е под­редена трета изложба, пос­ветена на праз­ника, наречена “Да праз­нуваме заедно“ — творби на 100 худож­ници от Бъл­гария, Румъния, Сър­бия, Мол­дова и Украйна. На 3 март тър­жес­т­веният ритуал в Плевен ще започне в 11.00 на площад “Въз­раж­дане“, а праз­нич­ният кон­церт е от 12.00 в театър “Иван Радоев“.