НИМ представя изложбата “Златарството по българските земи XVI-XX в.“

НИМ представя изложбата “Златарството по българските земи XVI-XX в.“

В Национал­ния исторически музей бе отк­рита излож­бата „Златар­с­т­вото по бъл­гар­с­ките земи XVI-XX в.“. В екс­позицион­ното прос­т­ран­с­тво по атрак­тивен начин са пред­с­тавени над 500 изб­рани образци от най-голямата и най-представителната час­тна етног­раф­ска колек­ция, соб­с­т­веност на г-н Антонио Василев, която той събира с вещина и тър­пение повече от 20 години. Чрез включените уникални екс­понати може да се прос­леди раз­витието на златар­с­кото изкус­тво по бъл­гар­с­ките земи в периода XVI-XX в. Изящ­ните артефакти показ­ват високите художес­т­вени пос­тижения на бъл­гар­с­ките майс­тори златари при обработ­ката на благородни метали. В изк­лючително богатата екс­позиция могат да се видят пафти с умело гравирани хрис­тиян­ски изоб­ражения върху седеф с невероятно майс­тор­ски изпъл­нена филиг­ранна тех­ника и клетъчен емайл, както и кована украса.

Накити за глава, сред които много ред­ките надушни украшения с фор­мата на нокът, носени като амулет, пред­паз­ващ от лош пог­лед и урочас­ване. Тепелъци, с изоб­разени апот­ропейни (пред­паз­ващи) сим­воли, които защитават жената от негативна енер­гия и болести. Пръс­тени, сред които е показан и уникален екзем­п­ляр с фор­мата на нокът — рядък, декоративно изработен вариант на сред­новеков­ните пръс­тени, пред­паз­ващи лявата ръка от излитащата стрела на лъка. Може да се види до 1 юни.