„Далия квартет” от Испания ще гостува у нас

Далия квар­тет” за първи път идва у нас в рам­ките на 18-тото издание на „Европейски музикален фес­тивал“. Струн­ният със­тав ще пред­с­тави премиерно испан­ска камерна музика от втората половина на XX век и началото на XXI век. Кон­цер­тът е на 11 април от 19.30 в камерна зала „Бъл­гария“ и се организира от „Кан­тус Фир­мус“ със съдейс­т­вието на Инс­титут Сер­ван­тес – София.

Членовете на квар­тета Олегер Бел­т­ран, Елена Рей, Анна Пуч и Ерика Вайс имат солидна кариера в елитни европейски оркес­три. Съб­рани от амбицията да отк­рият нови естетически измерения и стилово майс­тор­с­тво в камер­ната музика, те пос­тигат уникален звуков облик на квар­тета, който е много емоционален и същев­ременно прецизен.