Клод Моне е звезда в Националната галерия на Лондон

Клод Моне е звезда в Националната галерия на Лондон

Лон­дон­с­ката национална галерия събира 70 кар­тини на худож­ника Моне през пролетта в екс­позицията „Моне и архитек­турата”. Тя става пър­вата в Анг­лия рет­рос­пек­тива на френ­с­кия имп­ресионист за пос­лед­ните 20 години. Галерията демон­с­т­рира нет­радиционни въз­г­леди за твор­чес­т­вото на худож­ника, извес­тен със своите пей­зажи. Излож­бата „Моне и архитек­турата” прос­ледява кариерата на твореца и неговото израс­т­ване чрез платна с изоб­ражение на Руан­с­кия събор, гарата „Сен Лазар” в Париж, панорама на Венеция и сградата на британ­с­кия пар­ламент, моста Ватерло, който рисува по време на прес­тоя си в Лон­дон 1899 и 1901 година. „Без облаци Лон­дон няма да е така красив”, казва Моне по време на посещенията си на облач­ния Албион в края на 1800 година. Той прекарва в Лон­дон дълго време и се въз­хищава как облаците и свет­лината променят вън­ш­ния вид на града сут­рин и вечер.