Нова изложба на Атанас Парушев в галерия „Стубел“

Нова изложба на Атанас Парушев в галерия „Стубел“

Преди три години галерия „Стубел“ обогати с появата си кар­тата на столич­ната кул­турна геог­рафия. Това събитие беше инициирано със самос­тоятел­ната изложба на сливен­с­кия худож­ник Атанас Парушев – Шока. Завър­шил живопис в Национал­ната художес­т­вена академия като въз­питаник от пър­вия випуск ученици на проф. Иван Кир­ков – един от мал­кото истин­ски интелигенти и новатори в бъл­гар­с­кото изкус­тво на 60-те и 70-те години, Атанас Парушев от години работи в най-интелектуалната и донякъде елитарна посока в живописта на изминалите сто години – без­п­ред­мет­ната образ­ност, популярно наричана „абс­т­рак­тна живопис“.

Нас­тоящата екс­позиция от изпъл­нени в акрил творби стилис­тически е продъл­жение на предиш­ната в „Стубел“, изчер­пателно назована нав­ремето от автора си „Абс­т­рак­тно“.

Дъл­гогодиш­ните твор­чески изс­лед­вания на Парушев в зоната на нефигуратив­ната живопис имат харак­тера на опити за докос­ване до онова неуловимо „духовно в изкус­т­вото“, дало чрез популяр­ната студия на Василий Кан­дин­ски началото на жанра на абс­т­рак­т­ната кар­тина, но също и на тър­сене на определен път за себепоз­нание, така важно за всеки худож­ник. В своите на най-нови произ­ведения, продъл­жаващи една дълга традиция на лична плас­тическа тематика, условно наречена Вер­тикали, Прос­т­ран­с­т­вената ком­позиция на всяка отделна творба е сведена до знака на „вер­тикала“ в движение, цвят и емоционална тем­пература.

Новата изложба е впечат­ляващ етап от артис­тич­ното израс­т­ване на автора, който той довер­чиво споделя с пуб­ликата”.

Филип Зидаров