Изложба “От Виена и Константинопол“ представя Етнографския музей

Излож­бата „От Виена и Кон­с­тан­тинопол. Етног­рафията на града“ се откри в Етног­раф­с­кия музей на Плов­див. Екс­позицията е във връзка с Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС и е под­гот­вена и от Регионал­ния исторически музей в Русе. Интересен пог­лед към следос­вобож­ден­с­ката дейс­т­вител­ност в големите бъл­гар­ски градове. Европейс­ките кул­турни влияния и модни тен­ден­ции дос­тигат от Виена до Русе по Дунава, а до Плов­див – от Кон­с­тан­тинопол.

В края на ХІХ в. Плов­див и Русе са глав­ните икономически двигатели на младата бъл­гар­ска дър­жава, благосъс­тоянието се отразява и върху начина на живот на жителите. Въз­п­риемането на прак­тики от модер­ното е резул­тат на влиянието на две империи. Ще научим с какво са се съиз­мер­вали нашите деди, как са започ­нали да уст­рояват градовете и домовете си в въз­с­тановената бъл­гар­ска дър­жава, с какво са се раз­в­личали, какво са похап­вали и какви дрехи и са носели.