Русе отбелязва Международния ден на джаза с “Джаз уикенд“

Русе отбелязва Международния ден на джаза с “Джаз уикенд“

“Джаз уикенд“ се организира в Русе по повод на Меж­дународ­ния ден на джаза — 30 април. Кон­цер­тите ще се със­тоят на 29 и 30 април в Доход­ното здание.

В пър­вия ден на сцената ще излезе извес­т­ният джаз певец Васил Пет­ров в ком­панията на Йор­дан Тонов­ски (пиано), Христо Мин­чев (бас китара) и Крис­тиян Желев (ударни). В прог­рамата ще проз­вучат джаз класики в нов прочит.

По време на втората кон­цер­тна вечер ще се изявят бъл­гар­ска и унгар­ска група. Пуб­ликата ще види и чуе унгар­с­кият джаз квар­тет “Роуд Сикс Сакс“, съз­даден през 2001 и пред­с­тавящ микс от джаз, фънк, съв­ременна и бъл­гар­ска народна музика в преработка на Вик­тор Тот.

На сцената ще излезе също Христо Йоцов с най-новия си проект “Jazz Cats“. В него учас­т­ват младият сак­софонист от Испания Арнау Гарофе, пианис­тът Любо Цанев и басис­тът Митко Карам­филов. Организатори на “Джаз уикенд“ са общин­с­кото пред­п­риятие “Русе арт“ и Клубът на дей­ците на кул­турата.