Настася Кински ще участва в журито на Московския международен кинофестивал

Настася Кински ще участва в журито на Московския международен кинофестивал

Гер­ман­с­ката акт­риса Нас­тася Кин­ски е включена в журито на Мос­ков­с­кия меж­дународен кинофес­тивал от 19 до 26 април. Това бе оповес­тено от прес­служ­бата на кинофес­тивала. Нас­тася Кин­ски ще е сред членовете на журито за фил­мите в кон­кур­с­ната прог­рама на 40-ия Мос­ков­ски меж­дународен кинофес­тивал. Тя е дъщеря на актьора Клаус Кин­ски и е родена на 24 януари 1961. На 13-годишна въз­раст Нас­тася играе пър­вата си роля на нямо момиче във филма „Пог­решно движение” на режисьора Вим Ван­дерс. Роман Полан­ски я срав­нява с младата Инг­рид Бер­г­ман, а Мар­чело Мас­т­рояни я вижда като Бри­джид Бардо. Талан­т­ливата акт­риса владее нем­ски, френ­ски, руски, анг­лийски, италиан­ски език. През 1981 играе глав­ната роля във филма „Хора котки” на режисьора Пол Шрадер. За раз­лика от Европа, тя не жъне големи успехи в Холивуд. Ролите й в лен­тите „Любов­ниците на Мария” на Кон­чалов­ски и „Хотел „Ню Хем­п­шир” на Тони Ричар­д­сън, са бледи.