Трима изявени български концертмайстори на една сцена

Трима изявени български концертмайстори на една сцена

Албена Данаилова, Димитър Иванов и Мони Симеонов ще свирят в зала “България“

Европейс­кият музикален фес­тивал ще събере на една сцена трима изявени бъл­гар­ски кон­цер­т­майс­тори. Албена Данаилова, Димитър Иванов и Мони Симеонов, ще обединят своя талант и майс­тор­с­тво в общ проект с Оркес­търа на Класик ФМ радио и диригента Григор Паликаров. Кон­цер­тът е на 25 април, под­б­рани са шедьоври цигул­ковото изкус­тво от Сен-Санс, Равел, Сарасате, Масне, Бетовен — въл­нуваща и вир­туозна музика, която раз­к­рива индивидуал­ността на всеки от тримата солисти. Сред пиесите е и прек­рас­ната бъл­гар­ска творба “Сев­дана“ от Георги Златев-Черкин, която ще пред­с­тави Албена Данаилова.

В края на кон­церта тримата цигулари ще премерят сили, редувайки се в една от най-предизвикателните пиеси, писани някога за цигулка — Фан­тазия “Кар­мен“ от Сарасате. “Европейски музикален фес­тивал“ е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столич­ната община за 2018.

“Отдавна имаме идея да съберем в общ кон­церт тримата цигулари“, сподели артис­тич­ният дирек­тор на “Европейски музикален фес­тивал“ Даниела Хан­джиева. “Щас­т­ливи сме, че намерихме дата, която е прием­лива и за тримата, понеже всеки от тях е изк­лючително зает“, допълни тя.

Данаилова е родена в София в семейс­т­вото на цигуларя Боян Данаилов и пианис­т­ката Виолета Попова. Завър­шва Национал­ното музикално училище „Любомир Пип­ков“ и Национал­ната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ при Нели Желева и проф. Дора Иванова. След това завър­шва Вис­шето училище за музика и театър в Рощок, Гер­мания при проф. Петру Мун­теану.

Работи като кон­цер­т­майс­тор на Лон­дон­с­ката фил­хар­мония и първа цигулка на Бавар­с­ката дър­жавна опера. През 2008 печели кон­курс за кон­цер­т­майс­тор на оркес­търа на Виен­с­ката дър­жавна опера, като става пър­вата жена заела този пост.