За първи път рапър бе отличен с награда Пулицър

Американ­с­кият писател Андрю Шон Гриър получи наг­радата Пулицър в категорията за роман. Той спечели отличието с твор­бата си “Лес“, раз­каз­ваща за неус­пял писател на средна въз­раст на име Артър Лес и неговите комични преживявания.

В категорията за драма наг­радата Пулицър спечели Мар­тина Майок за пиесата “Цената на живота“, раз­каз­ваща за хора с увреж­дания и травми, съжител­с­т­ващи с физически здрави хора.

Пулицър в категорията за биог­рафия получи Каролин Фрей­зър за “Прерийни огньове“, пос­ветена на писател­ката Лора Ингълс Уайл­дър.

Джеймс Форман-младши спечели Пулицър в категорията за докумен­тална творба за “Зак­люч­ване на нашите: Прес­тъп­ление и наказание в Черна Америка“ — изс­лед­ване на съв­ремен­ната американ­ска съдебна сис­тема и пос­ледиците от нея за цвет­нокожите лица и общ­ности.

Джак Дей­вис получи Пулицър в категорията за историческа творба за “Заливът“, пос­ветена Мек­сикан­с­кия залив, който е една от най-разнообразните мор­ски екосис­теми на планетата.

В категорията за поезия Пулицър получи Франк Бидарт за сбор­ника “Сум­рак“.

В категорията за музика наг­радата Пулицър бе присъдена за първи път на джаз музикант или на класическо произ­ведение, а на рапър. Това е Кен­д­рик Ламар, който я спечели с албума си “DAMN“. Според журито, албумът на Ламар е творба, която успява да улови и пресъз­даде слож­ността на африкано-американския живот.

Кен­д­рик Ламар вече получи пох­валите за изпъл­нения на живо, тек­с­товете на пес­ните си, смесицата от хип­хоп, джаз, соул, фънк и африкан­ски звуци.