Близо 100 работи на български модернисти включи Националната галерия в Google Arts Culture

Близо 100 работи на български модернисти включи Националната галерия в Google Arts Culture

Между най-значимите творби в онлайн експозицията е и “Сватба“ на Владимир Димитров – Майстора

Благодарение на тази вир­туална изложба, пред­с­тавена на Дигитал­ната асам­б­лея в София /2526 юни/, само с няколко клика посетителите могат да раз­г­ледат творби на значими бъл­гар­ски худож­ници от 20-и век и да срав­нят стила и изящес­т­вото им с европейс­ките тен­ден­ции от това време, както и да се нас­ладят на голяма част от останалите сък­ровища на музея. Кураторите на Национал­ната галерия са под­б­рали вир­туал­ната екс­позиция така, че да пред­с­тави на онлайн посетителите бъл­гар­с­ките модерни худож­ници. Интерак­тив­ната дигитална изложба раз­казва историята на бъл­гар­с­кия модер­низъм — имп­ресионизъм, модер­низъм и национал­ната идея или пос­т­сезанизъм, които са харак­терни за бъл­гар­с­кото изкус­тво феномени.

Между най-значимите творби в онлайн екс­позицията са “Река Ерма край Трън“ на Никола Пет­ров от 1910 г., “Сватба“ на Владимир Димит­ров — Майс­тора от 1935 г., “Алея в тропически парк“ на Кирил Цонев от 1932 г.

Заедно с най-новата колек­ция от Национал­ната галерия, днес Google пред­с­тавя и сек­цията в Google Earth Voyager, наречена “Отк­рий Бъл­гария“, която раз­к­рива красотата на страната ни пред света — от древ­ните извори до планините, където са се зародили митовете.

Национал­ната галерия, съз­дадена през 1948 г., е най-големият художес­т­вен музей в Бъл­гария с над 41 хиляди произ­ведения на живописта, скул­п­турата, графиката, декоратив­ното и съв­ремен­ното изкус­тво. Обединява “Квад­рат 500“, Двореца, Музея за хрис­тиян­ско изкус­тво в крип­тата на храм-паметника “Св. Алек­сан­дър Нев­ски“, Музея на социалис­тичес­кото изкус­тво, “Софийски Арсенал — Музей за съв­ременно изкус­тво“ и къщите-музеи на Вера Нед­кова, Никола Танев и Иван Лазаров.

Google Arts & Culture осигурява дос­тъп до 1500 музея само с един клик — зав­ладяващ начин да изс­лед­вате изкус­т­вото, историята и чудесата на света — от кар­тините със спал­нята на Ван Гог до зат­вор­ничес­ката килия на Ман­дела. Приложението е дос­тъпно без­п­латно в мрежата за iOS и Android, посоч­ват от екипа.