„ШВЕЙК“ с Геро и Валентин Танев празнува юбилейно представление 100

„ШВЕЙК“ с Геро и Валентин Танев празнува юбилейно представление 100

Теат­рал­ният спек­такъл „Швейк“ на Театър „Бъл­гар­ска армия“ праз­нува пред­с­тав­ление 100 на 7 юли. Сцената ще бъде под звез­дите и пред Народен театър „Иван Вазов“. Праз­нуваме заедно с актьорите Герасим Геор­гиев – Геро и Вален­тин Танев от 21.30 ч.

Швейк“ се играе пред пъл­ния салон на Театър „Бъл­гар­ска армия“ цели 5 сезона. Пуб­ликата се забав­лява истин­ски с Геро като Йозеф Швейк от Винох­ради. Той е обвинен в дър­жавна измяна, но вместо в съда е изп­ратен в луд­ница, защото психиатърът му пос­тавя диаг­ноза „духовна тъпота и вроден кретенизъм“. Но прес­тоят му там не продъл­жава дълго…

Швейк е „Добър до глупост, а не добър от глупост. Швейк е преживял всички патила на света. Войни, кризи, лицемерни величес­тва, похот­ливи хазяйки, донос­ници и попове… И продъл­жава да крачи, неп­рекъс­нато затягайки колана на вой­ниш­кия пан­талон, който не му е по мярка. Препъва се и кани наляво и надясно на чаша бира в шест часа след вой­ната…“, думи на Юрий Дачев, адап­тирал тек­ста на романа на Ярос­лав Хашек.

Вален­тин Танев може да видите в не по-малко смеш­ните роли на санитар в луд­ницата, зат­вор­ник, вдовицата Мюлерова, вой­ника от лазарета, фел­д­курат Ото Кац – воен­ния свещеник, сапьорът Водичка, фел­д­фебелът Биг­лер, палача. Танев се превъп­лащава също в рус­нак, казак, грузинец и татар, както и няколко породи кучета.