Интересът на туристите към резервата “Плиска“ расте

Интересът на туристите към резервата “Плиска“ расте

Устой­чив ръст на посещенията в Национал­ния историко-археологически резер­ват “Плиска“ се отчита трета поредна година, съобщи глав­ният уред­ник на музея Хрис­тина Стоянова.

Старините на пър­вата бъл­гар­ска столица през миналата година са раз­г­ледани от повече от 55 хиляди туристи. През пър­вите шест месеца на 2018 г. резер­ватът е посетен от над 37 хиляди души, с около 5 хиляди повече от миналата година.

Турис­тите проявяват интерес както към памет­ниците на отк­рито, така и към музей­ната екс­позиция. Тя е обогатена с находки от кръгла каменна площадка в Плиска, проуч­вана през пос­лед­ните 10 години. Пред­полага се, че е спор­тно или кул­турно съоръжение. То е вкопано в земята, с дър­вена ограда и се намира в близост до двор­ците. Посетителите на музея имат въз­мож­ност да нап­равят и “вир­туална раз­ходка на Омур­таговия дворец“, с 3D очила. От чуж­ден­ците, посетили Плиска през миналата година, най-много са били рус­коговорещите.