Честват Дора Габе в село Дъбовик

В род­ното място на Дора Габе — доб­ру­джан­с­кото село Дъбовик, на 24 август ще отбележат 130-та години от рож­дението на поетесата. Тър­жес­т­вото започва в 10.00 ч. с полагане на цветя пред памет­ника на Дора Габе в двора на мес­т­ното читалище, което носи името й. Своята почит пред знаменитата доб­ру­джанка ще изразят жители на селото, пред­с­тавители на община Генерал Тошево и на кул­турни инс­титуции от Доб­рич.

Във фоайето на читалището е под­редена изложба на дет­ски рисунки по стихове на поетесата. Учас­т­ниците и гос­тите на праз­ника ще раз­г­ледат музей­ната екс­позиция, съх­ранила ценни вещи, книги, снимки и документи, свър­зани с живота и твор­чес­т­вото на Дора Габе. Сред екс­понатите са ней­ното телефонно теф­терче, пос­мър­тна маска на ръцете й, очилата й, книги с автог­рафи. Дора Габе раз­г­ръща дарованието си в областта на дет­с­ката литература. Дебютира в „Златна книга на нашите деца“ на Алек­сан­дър Божинов през 1921 г. Книгите ѝ за деца от 20-те до 60-те години са нас­толно четиво на няколко поколения бъл­гар­ски деца, принад­лежат към класиката.