Карикатури и шаржове на Александър Добринов в СГХГ

Карикатури и шаржове на Александър Добринов в СГХГ

Рет­рос­пек­тив­ната изложба включва над 200 творби на худож­ника от периода: 19151958 г.

По повод 120 години от рож­дението на худож­ника Алек­сан­дър Доб­ринов (18981958), Софийска град­ска художес­т­вена галерия откри рет­рос­пек­тивна изложба с негови карикатури и шар­жове, рисувани между периода 19151958 г.

Екс­позицията вече е факт и може да се види до 28 октом­ври.

Доб­ринов е съз­дал стотици политически и социални карикатури и ком­позиции, оставяйки като нас­лед­с­тво, една огромна, невероятна пор­т­ретна галерия на цели поколения. Тези образи на поети, музиканти, певци, писатели, актьори, критици, философи, политици, без изкус­т­вото на Доб­ринов, биха останали за нас скрити — зад тех­ните професии и пос­тиженияЗ

За миналото и сегаш­ното присъс­т­вие на Алек­сан­дър Доб­ринов в бъл­гар­с­кото изкус­тво, Емануил Поп­димит­ров прозор­ливо пишеп­рез 30-те години на XX век в сп. “Завети“, 1934: “Пок­рай основ­ния си сатиричен харак­тер карикатурата на Алек­сан­дър Доб­ринов има и чисто художес­т­вено въз­дейс­т­вие, което се обус­лавя от красивата линия и леката акварелна цвет­ност. Към това се прибавя и радостта от приликата с модела. Защото за днеш­ния зрител, нас­ладата се със­тои и в това да раз­реши една загадка, да отк­рие модела, а също така да се удив­лява как е пос­тиг­ната прилика, когато чер­тите са тол­кова променени в рисун­ката? Това е само за днеш­ния зрител. Много от тия карикатури ще въз­хищават и ония, които не ще имат въз­мож­ност да поз­нават моделите. И там е истин­с­кото пор­т­ретно карикатурно изкус­тво: да живее без своя модел.