„Четири страни – един език“ – немскоезичната литература във фокуса на 46. Софийски международен панаир на книгата 2018

От 11 до 16 декем­ври нем­с­коезич­ната литература е в цен­търа на 46-то издание на Софийс­кия меж­дународен панаир на книгата: под мотото „Четири страни — един език“. Пар­т­ньорите от Гер­мания, Швей­цария, Авс­т­рия и Лих­тен­щайн ще пред­с­тавят в НДК раз­нооб­разна съв­мес­тна прог­рама на популяр­ния бъл­гар­ски панаир.

Успоредно ще се със­тои шес­тият Софийски меж­дународен литературен фес­тивал, в рам­ките на който единадесет нем­с­коезични писатели и двама лек­тори са поканени да посетят бъл­гар­с­ката столица.

Ние под­дър­жаме дъл­гогодишни много добри кон­такти с бъл­гар­с­ките издатели – интересът към нем­с­коезич­ната литература в Бъл­гария е много голям“, споделя Бер­бел Бекер, която ръководи меж­дународ­ната прог­рама на Фран­к­фур­т­с­кия панаир на книгата. „Много сме радос­тни, че Софийс­кият панаир на книгата под­готвя за нашите нем­с­коезични писатели голяма сцена.

Катя Алвес, Лукас Бер­фус, Забине Бок­мюл, Шерко Фатах, Даг­мар Гайс­лер, Крис­тоф Хайн, Йонас Люшер, Роберт Менасе, Марион Пош­ман, Фер­динанд Шматц и Илия Троянов ще раз­говарят с бъл­гар­ски автори и с пуб­ликата. Брита Юргс от издател­с­тво „AvivA“, която е и пред­седател на Фон­дация „Курт Волф“, ще сподели своя пог­лед върху начина на работа на независимите издатели.