България ще участва в 58-то Венецианско биенале за изкуство

То ще се проведе в периода 11 май — 24 ноем­ври 2019 г. /Биеналето е повече от 120 години е сред най-престижните кул­турни инс­титуции в световен мащаб. Венециан­с­кото биенале за изкус­тво у на тема “Да живееш в интересни времена“ с куратор Ралф Ругоф. Очаква се да бъде обявен кон­курс за куратор­ски проект чрез пуб­ликуване на отворена покана на сайта на Минис­тер­с­тво на кул­турата. Меж­дународ­ната изложба за изкус­тво пред­с­тав­лява своеоб­разен анализ на със­тоянието на визуал­ните изкус­тва по отношение пазара на изкус­т­вата, мобил­ността на колек­ции и автори, обучения на професионалисти, меж­дукул­тур­ното измерение и обмяна на опит.

Пър­вото издание на биеналето на 30 април 1895 г., отк­рито от крал Умберто I и Мар­гарита Мария Савойска.