„Травиата“се завръща в Софийската опера и балет

„Травиата“се завръща в Софийската опера и балет

Световни звезди извисяват глас

Великата оперна драма „Травиата“ на Верди се зав­ръща на сцената на Софийс­ката опера на 12 и 13 декем­ври.

Гос­туват Диана Тугуи и Мария Муд­ряк в ролята на Виолета Валери, Иля Селиванов и Милен Бож­ков в ролята на Алф­ред Жер­мон.

Музикал­ните критици определят „Травиата“ като най-дръзката опера на Верди. Не случайно, нав­ремето цен­зурата налага дейс­т­вието да бъде измес­тено с един век назад, за да бъдат защитени доб­рите нрави. В дейс­т­вител­ност, ком­позиторът разоб­личава пред­раз­съдъците на общес­т­вото, в което самият той живее.

Виолета си проп­равя пътя в своя свят като кур­тизанка, но се влюбва в младия благород­ник Алф­ред Жер­мон.

Премиерата се със­тояла на 6 март 1853 г. в Гранд Театро Ла Фениче във Венеция. В Бъл­гария е пос­тавена от „Опер­ната дружба” през 1910 г. Диригент на пър­вата пос­тановка е Т. Хаджиев, а режисьор е К.Михайлов – Стоян.

Певицата Диана Тугуи – Виолета Валери е

завър­шила Музикал­ния универ­ситет в Букурещ със специал­ност класическо пеене.

Пред­с­тавя се блес­тящо в майс­тор­с­ките класове на Виорика Кор­тес, Дал­тон Бол­дуин, Тереза Бер­ганца и Хайме Арагай. От 2003г. е солис­тка на операта в Крайова, Румъния.

Другата Виолета Валери е Мария Муд­рияк, която прави своя дебют на Арена Ди Верона в ролята на Виолета на 26 август. Соп­раното е с казах­ски произ­ход и е родена през 1994 г. Тя  започва музикал­ното си образование по пиано и пеене в род­ния си град Пав­лодар Казах­с­тан, след което посещава кон­сер­ваторията „Джузепе Верди“ в Милано, където завър­шва с отличие на 18-годишна въз­раст. Мария учас­тва в многоб­ройни меж­дународни кон­церти в Русия, Казах­с­тан, Гер­мания, Полша, Украйна и Италия. През 2013 г. Финалист е в кон­курса „Бен­венуто Франчи“ в Пиенца, където печели и наг­радата „Младежки проект“ на театър „Карло Феличе“ в Генуа.