Концерт на Плевенската филхармония e посветен на Панчо Владигеров

Концерт на Плевенската филхармония e посветен на Панчо Владигеров

Пър­вият кон­церт на Плевен­с­ката фил­хар­мония през 2019 година е пос­ветен на Панчо Владигеров. Поводът е 120-години от рож­дението на големия бъл­гар­ски ком­позитор. Прог­рамата ще дирижира маес­тро Кон­с­тан­тин Доб­рой­ков, който е изб­рал да проз­вучат знаменитата Рап­содия “Вар­дар“ и пър­вият цигул­ков кон­церт на Владигеров, както и Вариации на една струна “Моисей в Египет“ от Паганини. За солист е поканен вир­туоз­ният цигулар със световна кариера Марио Хосен, наричан от критиката “преродения Паганини“, който свири в най-престижните зали в Европа, Азия и Америка. В Плевен музикал­ното събитие е на 17 януари в зала “Катя Попова“ от 19.00 ч.Плевенската фил­хар­мония под­готвя през новата 2019 година въз­с­тановяване на кон­курса за млади оперни певци на името на светов­ноиз­вес­т­ната оперна прима Гена Димит­рова, ново издание на Меж­дународ­ния музикален фес­тивал “Лауреат­ски дни — Катя Попова“, както и супер­п­родук­ции “под звез­дите“ за музикал­ните нощи в лет­ния театър “Кай­лъка“.