Добромир Банев празнува с “Любов до синьо“ своята 50-годишнина

 Добромир Банев празнува с “Любов до синьо“ своята 50-годишнина

Премиерата ще се състои на 13 февруари от 18:30 часа в централното фоайе на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий“

Един от най-обичаните съв­ременни автори — Доб­ромир Банев, ще отп­раз­нува 50-годишен юбилей на 30 януари.  Броени дни след това ще бъде премиерата на най-новата му книга с интимна лирика “Любов до синьо“ (издание на “Пер­сей“). Някои от стихот­воренията му, включени в нея, вече предиз­викаха бум в социал­ните мрежи. Премиерата ще се със­тои на фатал­ната, но щас­т­лива за поета дата 13 фев­руари в цен­т­рал­ното фоайе на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“.

Доб­ромир Банев е поет, писател и пуб­лицист, в чиито творби модер­ните град­ски хора често припоз­нават соб­с­т­вените си емоции и преживявания. Когато се раз­минаваме с хората в живота си, ние раз­поз­наваме соб­с­т­вените си лица. Понякога, кол­кото по-бързо вър­вим един към друг, тол­кова повече се отдалечаваме. Любовта е синя като небето, неп­ред­видима като море, неудър­жима като болка, неус­тоима като цвета на очите, които я обещават. И ние всички до един се надяваме да станем нейни изб­раници.