Читалище “Огняна 1899“ в село Радомирци отпразнува 120-години

Читалище “Огняна 1899“ в село Радомирци, община Чер­вен бряг, отп­раз­нува 120-годишнина.читалището е изпъл­нявало успешно мисията си да под­държа бъл­гар­с­кия дух и традиции. С многоб­ройни учас­тия на вокал­ната група и тан­цовия със­тав е било място за изява на талан­т­ливите хора от селото. Те са се пред­с­тавяли в кон­курси, фес­тивали и събори. Важна е била ролята на читалището и в благот­ворител­ните кам­пании в община Чер­вен бряг и страната.

Праз­нич­ната прог­рама по случай годиш­нината пред­с­тавя и историята на кул­тур­ното средище. Всичко оживява чрез раз­кази и снимки от далеч­ното минало до днес, преживени са отново въл­нуващи моменти, свър­зани с учас­тието на жителите в богатия духовен живот под читалищ­ната стряха.