Пролетен панаир на книгата – вълнуващо приключение в света на словото

На 28 май, по случай Деня на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и на славян­с­ката пис­меност и в навечерието на Меж­дународ­ния ден на детето, започва най-голямото пролетно книжно изложение в Бъл­гария – традицион­ният Пролетен базар на книгата.

Любимото пролетно събитие ще пред­ложи на хиляд­ната си пуб­лика раз­ходка сред книгите, пред­с­тавяйки над 160 бъл­гар­ски книгоиз­датели и тър­говци в НДК.

В рам­ките на шестте дни на изложението ще се нас­ладим на традицион­ната кул­турна прог­рама, наситена с премиери на книги, четения и срещи с автори.

На щан­довете на издател­с­т­вата, както и на сцената на кул­тур­ната прог­рама, която ще се проведе на Мраморно фоайе, пред­с­тоят десетки срещи с автог­раф с писатели и поети, сред които Божана Апос­толова, Боян Биол­чев, Деян Енев, Димо Рай­ков, Здравка Евтимова, Кос­тадин Филипов, Петър Велич­ков, Таня Иванова.

Паралелно с Пролет­ния базар на книгата, ще се проведе и Софийски меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи. Прог­рамата на второто издание на Фес­тивала също ще бъде на Мраморно фоайе и включва срещи с автори, преводачи и худож­ници от Бъл­гария и чуж­бина, сред които Алесан­дро Гати (Италия), Борис Стоилов, Бьорн Сур­т­лан (Нор­вегия), Гюд­рюн Скретинг (Нор­вегия), Иглика Дионисиева, Петя Миладинова; майс­тор­ски клас по твор­ческо писане с Петя Кокудева; работил­ници; изложба на илюс­т­ратора Любен Зидаров.